Body
ESF Projekts

Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana Rīgas Ostvalda vidusskolā

 

Sadarbības partneri: visas pašvaldības, PIKC, VISC

Rezultāts:

328izglītības iestādes - vispārējās (308, t.sk. speciālās izglītības attīstības centri) un profesionālās (20 PIKC) -  saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam un nodrošina karjeras atbalstu izglītojamajiem

 

Īstenošanas laiks:

01.2017. – 31.12.2020.

 

MK noteikumi Nr.359: http://likumi.lv/ta/id/283023-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-5-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-pieeju-karjeras-atbalstam-izglitojamajiem

 

Citi normatīvi

MK noteikumi Nr. 662: Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Pedagogs karjeras konsultants: 

 

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija;
  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā.

 

Mērķis – karjeras vadības prasmes

Image removed.

 

 

 

Atbalstītās karjeras plānošanas tēmas

 

  • Pašnovērtējuma veikšana
  •  Darba pasaules iepazīšana
  •  Izglītības iespēju izpēte
  •  Karjeras lēmuma pieņemšana

Image removed.

 

 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros