Body

No Politehniskās koledžas līdz skolai, kas ir nosaukta Nobela prēmijas laureāta Vilhelma Ostvalda vārdā

No Politehniskās koledžas līdz skolai, kas ir nosaukta Nobela prēmijas laureāta Vilhelma Ostvalda vārdā

Kopš 1994. gada līdz šai dienai skolas direktore ir Jeļena Ivanova. Viņa ir beigusi Rīgas Pedagoģisko skolu, pēc tam studējusi P. Stučkas Latvijas Valsts universitātē (tagad Latvijas Universitāte) Vēstures un filozofijas fakultātē, pēc tam Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā aizstāvējusi maģistra darbu par problēmām pedagoģijā.

Jeļena Ivanova ir ne tikai skolas direktore, bet arī vada vēstures stundas. 15 gadu laikā Jeļenai Ivanovai ir izdevies saglabāt pedagoģiskā kolektīva radošo potenciālu, meistarību un jaunas tradīcijas. Skola trīskārši veiksmīgi ir izturējusi visus akreditācijas pārbaudījumus - ir pierādīts, ka viss atbilst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām normām un noteikumiem. Jeļena Ivanova ir arī pamatskolas un viduskolas iestāžu programmas kvalitātes vērtēšanas eksperts. Skolā tiek realizēti agrāk izvēlētie izglītības un attīstības virzieni.

10. - 12. klasē tiek apgūtas kompleksās izglītības programmas šādās sfērās:

- matemātika, dabaszinības un tehnika;

- vispārizglītojošā;

- humanitārā un sociālā.

1. - 4. klasei skolā mācības notiek pēc paātrinātās mācību programmas. Diviem skolas darbiniekiem ir zinātniskais grāds, gandrīz puse pedagogu ir ieguvuši maģistra grādu vai ir ieguvuši otru augstāko izglītību.

2009. gada beigās notika mācību grāmatas “Krievu valoda sākumskolai” prezentācija, kuru sarakstīja autoru kolektīvs: J. Platonova, J. Kusdačkova un ilustrēja J. Sluščenkova.

Skolas absolventi katru gadu papildina dažādu Latvijas augstskolu rindas: Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Stradiņa Universitātes, Baltijas Starptautiskās akadēmijas (agrāk Baltijas Krievu institūts), Banku augstskolas, Jūras akadēmijas, Starptautiskās Ekonomikas augstskolas u.c. Tāpat veiksmīgi studijas turpina Krievijas un citās ārzemju augstskolās. Daudzi ir sasnieguši ievērojamus panākumus uzņēmējdarbībā, medicīnā, žurnālistikā, ražošanā, informācijas tehnoloģiju sfērā. Virkne bijušo skolēnu ir atgriezušies skolā kā pedagogi.

Mācību un audzināšanas procesā tiek iekļauti dažādi pasākumi, kas palīdz skolēniem attīstīties gan mācību, gan audzināšanas stundās, gan arī klases un skolas ārpusklases pasākumos. Skolā ir izstrādāta sistēma darbam ar apdāvinātajiem bērniem, tiek veicināta viņu radošā un pētnieciskā darbība. Katru gadu skolas pārstāvji iegūst godalgotas vietas rajona un valsts olimpiādēs un konkursos. Kopš 2002. gada skola ir iekļauta UNESCO asociēto skolu tīklā un piedalās dažādos starptautiskos projektos.