Body

Rīgas Ostvalda vidusskolas

 

audzināšanas jomas darba plānojums

 

2022. - 2023.mācību gadam

 

“ROVS audzināšanas jomas darba plānojums 2022.-2023.mācību gadam” izstrādāts, balstoties uz ROVS Audzināšanas programma 2022. / 2023.  – 2024. / 2025. m. g.


 

Audzināšanas jomas mērķis- 

 

Sekmēt skolēnu brīvas, radošas, tikumiskas, rīcībspējīgas un atbildīgas personības veidošanos, veicināt skolēnos izpratni par vērtībām un tikumiem, bagātināt kulturvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

 

Audzināšanas jomas uzdevumi:

 

 • Veicināt skolēnu izpratni par vērtībām un tikumiem. 
 • Īstenot audzināšanas programmu, balstoties uz skolas izvirzītajām vērtībām: 
  • solidaritāte, 
  • līdzcietība,
  • centība, 
  • godīgums. 
 • Veicināt pozitīvu skolēnu pašapziņu un radošo izpaušanos, iesaistot skolas projektos, tradīcijās un pasākumos. 
 • Stiprināt lojalitāti Latvijas valstij, piederību pilsētai, novadam.
 • Veicināt skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem.
 • Integrēt karjeras attīstības atbalstu audzināšanas darbībā, atbilstoši skolēnu vecumposmam. 

Audzināšanas darba vadlīnijas:

 • Vērtību izglītības audzināšana.
 • Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana.
 • Veselīga dzīvesveida pamati un atkarību profilakse.
 • Darbības prasmes ekstremālās situācijās un satiksmes drošība.
 • Estētiskās vides veidošana.
 • Uzvedības un saskarsmes kultūra.
 • Tiesības un pienākumi.
 • Tālākizglītība un profesionālā izaugsme.

 

Klases audzinātāja ikdienas uzdevumi:

 • Iepazīstināt skolēnus ar izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, aktualizēt tos ikdienā, pārrunāt skolēnu pienākumus un tiesības, kopīgi izstrādāt klases iekšējās kārtības noteikumus,
 • Informēt par aktualitātēm izglītības iestādes dzīvē,
 • Analizēt skolēnu mācību sasniegumus un disciplīnu, viņu izaugsmes dinamiku, motivēt skolēnus veikt pašvērtējumu,
 • Veicināt klases kolektīva saliedēšanu, organizējot klases pasākumus (tikšanās, klases vakari u.c.) un veidojot klases tradīcijas,
 • Veicināt sadarbību ar skolēnu vecākiem,
 • Iesaistīt skolēnus izglītības iestādes organizētajos ārpusstundu pasākumos,
 • Organizēt skolēnu līdzdalību klases un izglītības iestādes vides saglabāšanā un sakopšanā,
 • Motivēt skolēnus iesaistīties skolēnu pašpārvaldē un ārpusstundu darbībā, tajā skaitā interešu izglītības programmās,
 • Sniegt atbalstu savas audzināmās klases skolēniem, ievērojot skolēnu individuālās īpatnības, sekmēt viņu personības attīstību.

Klases audzinātāja dokumenti:

 • Klases audzinātāja mape;
 • Klases audzināšanas darba plāns mācību gadam;
 • Skolēnu izpētes materiāli;
 • Vecāku sapulču protokoli;
 • Individuālais darbs ar vecākiem (ieraksti e-klasē);
 • Drošības instruktāžas;
 • Ekskursiju maršruta lapas;
 • Ārpusstundu aktivitāšu materiāli (foto u.c.);
 • Diplomi, pateicības u.c. apstiprinājumi par klases aktivitāti un dalību pasākumos, konkursos;
 • Klases audzinātāja darba pašvērtējums (mācību gada beigās).

 

Klases stundu tematiskās grupas

 

 • „Veselība un vide”
 • „Sevis izzināšana un pilnveidošana”
 • „Piederība valstij”
 • „Pilsoniskā līdzdalība”
 • „Karjeras izvēle” 
 • „Drošība” 

 

Klases audzinātājs, ņemot vērā audzināšanas programmu, klases raksturojumu un skolēnu vajadzības, izstrādā audzināšanas darba plānu, kurā plāno un īsteno:

 • klases audzināšanas stundu tematus,
 • skolēnu, viņu vajadzību un interešu izpēti (arī sadarbībā ar pārējiem pedagogiem un atbalsta personālu),
 • sadarbību ar skolēnu vecākiem,
 • ārpusstundu aktivitātes klases kolektīva saliedēšanai (atbilstoši skolas darba plānam),
 • pēc klases audzinātāja izvēles – piedalīšanās atsevišķos projektos, konkursos, labdarības pasākumos, akcijās, teātru, muzeju un kino apmeklējumi, ekskursijas utt


 

 

Klašu audzinātāju MJ darbs

 2022.-2023.macību gada 

 I.semestrī


 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

01.09.2022.-16.09.2022.

Audzināšanas jomas darba plānošana 1.semestrim.

1.-12.kl.audz.

MJ koordinātori,

Projektu vadītāji,

Atbalsta personāls,

Skolas vadība

Klašu audzinātāji

J.Kumancova,

M.Kalniete

  09.2022.

“Ekopadomes vēlēšanas” 

6.-12.kl

O.Nastina

Klašu audzinātāji

  09. 2022. (turpmāk 1.x nedēļā)

Skolēnu pašpārvaldes sēde „2022./2023.m.g.1.sem. plāni”

8.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde 

N.Likovska

30.09.2022.

Skolas balvas “Skolotājs IEDVESMA 2022” pasniegšanas pasākums.

Visi skolotāji,  skolas vadība

J.Kumancova,

M.Kalniete,

A.Nužņenko,

N.Klaucāne

  09.2022.

Kl.audzinātāju sanāksme “Aktualitātes un vadlīnijas ROVS audzināšanas darbībā 2022.-2023.m.g.”

1.-12.kl.audz.

J.Kumancova,

M.Kalniete

Semestra laikā pēc individuāla grafika

Skolēnu pašpārvaldes pasākumi
 

Skolēnu pašpārvalde

1.-12. Kl.

N.Likovska

Skolēnu pašpārvalde 

  12.2022.

Klašu audzinātāju sanāksme

“Audzināšanas metožu izpēte”.

1.-12.kl.audz

J.Kumancova,

M.Kalniete

Semestra laikā

Edurio aptaujas

1.-12.kl.

ROVS pedagogi

ROVS vecāki

J.Nazarova,

 

 

Veselīgs dzīves veids un drošība


 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie 

Semestra laikā

Tematiskas lekcijas par drošību un veselīgu dzīves veidu:

 • Lekcija ar Valsts policijas pārstāvi.
 • Nodarbība psihoemocionālās labklājības veicināšanai.
 • “Drošība mājās un sabiedriskās vietās”
 • “Dinamiskās pauzes”
 • “Līderu apmācība”
 • “Skolas mediatoru apmācības.”

1.-9.kl.

 

5.-9.kl. 

3.kl.

 

1.kl.

 

1.-2.kl.

10.-11.kl.

7.-10.kl.

D.Jakobsone, 

J.Punga

Tematiskas klases stundas:

 • Drošības tehniskie noteikumi
 • Kiberdrošība
 • Veselīgs dzīves veids
 • Atkarības, kaitīgi ieradumi

1.-12.kl

Klašu audzinātāji

                  

 

Darbs ar vecākiem

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

8.09.2022.

Informatīva skolas vecāku sanāksme.

1.-12.kl. vecāki. 

Skolas vadība

Semestra laikā

Tematiskas klases vecāku sapulces 

1.-12.kl. vecāki.

Klašu audzinātāji

Semestra laikā

Tematiskā “Ģimenes stunda”.

5.-12.kl. vecāki.

J.Kumancova

M.Kalniete 

Skolas vadība

Klašu audzinātāji

Priekšmetu skolotāji

Semestra laikā pēc individuāla grafika

„Vecāku skola” -lekciju kurss vecākiem.

1.-9.kl. vecāki.

D. Jakobsone, 

J.Punga

Semestra laikā pēc individuāla grafika

Individuāls atbalsts vecākiem ar riska grupas bērniem. 

1.-12.kl. vecāki.

Atbalsta personāls

09.2022. - 

12.2022. 

Pēc saskaņota plāna

Skolas padomes sēdes.

1.-12. Klašu Vecāku komiteju pārstāvji 

J. Ivanova

D.Ķīse

 

 

 

Karjeras izglītība

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

Semestra laikā

Karjeras izglītības integrācija mācību saturā, audzināšanas saturā, atbilstoši ROVS izstrādātajām vadlīnijām. 

1.-12 kl.

Klašu audzinātāji

ROVS pedagogi 

Skolas vadība

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji

Priekšmetu skolotāji

10. 2022. 

“Karjeras nedēļa 2022” pasākumi

 

 

1.-12.kl. 

J.Kumancova,

M.Kalniete

Klašu audzinātāji

Priekšmetu skolotāji

Semestra laikā pēc īpaša grafika

Rīgas pašvaldības pasākumi 

9.-12.kl.

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji


 

Ārpusklases pasākumi

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

01.09.2022.

“Zinību diena”

1. - 12.kl.

J.Ivanova

Klašu audzinātāji

1.09.2022. 

V.Ostvalda godināšana

9.a kl.

O.Juhņēviča

16.09.2022.

Drošības diena 

1.kl.

D.Jakabsone

1.klašu audzinātājas

30.09. 2022.

“Skolotāju diena”

8. – 12. kl.

Skolēnu pašpārvalde, 

N.Likovska

12.klašu skolēni

4.10.2022.

"Mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām" Mājdzīvnieku fotoizstāde, veltīta Dzīvnieku aizsardzības dienai 

1.-9.kl

Klašu audzinātāji

  10.2022.

10.klašu iesvētības

10.-12.kl.

10.-12.kl. audzinātāji.

Skolēnu pašpārvalde

21.10.2022.

‘’Pirmklasnieka svētki ‘’

1.kl

A.Nužņenko

1.klašu audzinātājas

17.-20.10.2022.

“Rudens svētki”

2.,3.,4.kl.

2. – 4. klašu audzinātājas

17.-20.10.2022.

Izstāde “Rudens veltes”

1.-4.kl.

1.– 4. klašu audzinātājas

7.-17.11. 2022.

Valsts svētki:

 • Veltījums Lāčplēša dienai- radošo darbu izstādes.
 • 18.novembra svētku concerts.

1.-12.kl. 

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji 

I.Safronova 

V.Petruņa

M.Brumermane

Semestra laikā pēc individuāla grafika

ROVS bibliotēkas pasākumi:

 • “Bibliotēkas stunda”
 • “Tikšanās ar bibliotekāru”
 • Tematiskas izstādes

1.-12.kl.

I.Borisova

A.Balašova

  11.2022.

“Mēs pret klimata pārmaiņām!”  Ekoskolu Rīcības dienas akcija

3.-6.kl.

O. Nastina

Ekopadome

Klašu audzinātāji 

  12.2021.

Ziemassvētku labdarības akcija

1.-12.kl.

O. Nastina

Ekopadome

Klašu audzinātāji

19.-23.12. 2022.

 

Tematiskie klašu pasākumi

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

Semestral laikā pēc saskaņota grafika

Interešu izglītības pulciņi:

 • “Koriģējošā vingrošana” 1.-3. klases
 • “Veidošana” 1. klases 
 • “VARAVĪKSNĪTE” 4.-6. klases 
 • “Zīmēšana un gleznošana” 5.-6. klases
 • “DANCERS” 1.-4. klases (dejas)
 • ROVS koris 5.-9. klases
 • ROVS muzejs 8.-11. klases

1.-12.klašu skolēni pēc interesēm.

Interešu izglītības skolotāji

  

  Projekti

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

Semestra laikā

“Debašu klubs”

5.-12.kl.

Dalībnieki pēc izvēles.

N.Likovska

A.Lazarevs

Semestra laikā

Sadraudzības projekts ar Turciju- “Building a bridge between Europe and Asia”

Dalībnieki pēc izvēles.

J.Brusjaņina

Semestra laikā

Sadraudzības projekts ar Austriju “Broaden your horizonts in multicultural Europe”. 

9.-12.kl.

Dalībnieki pēc izvēles.

J.Brusjaņina

Semestra laikā

Ekoskola- Klimata pārmaiņas.

1.-12.kl

Dalībnieki pēc izvēles.

O.Nastina

Kl.audzinātāji,

Priekšmetu skolotāji

 

Klašu audzinātāju MJ darbs

2022.-2023.macību gada

II.semestrī

 

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

01.2023.

Audzināšanas jomas darba plānošana 2.semestrim.

1.-12.kl.audz.

MJ koordinātori,

Projektu vadītāji,

Atbalsta personāls,

Skolas vadība

 

Klašu audzinātāji

J.Kumancova

M.Kalniete

01.2023.

Kultūras kompetenču veidošana”- audzināšanas pasākums, izmantojot sociālo kultūras pieredzi.

 

1.-12.kl.audz.

Klašu audzinātāji

J.Kumancova

M.Kalniete

01.2023.

Klašu audzinātāju sanāksme

Audzināšanas metožu izpēte”.

 

1.-12.kl.audz.

J.Kumancova,

M.Kalniete

Semestra laikā pēc individuāla grafika

Skolēnu pašpārvaldes pasākumi
 

Skolēnu pašpārvalde

1.-12. Kl.

N.Likovska

Skolēnu pašpārvalde

 

04.2023.

Radošā pedagoga laboratorija”- audzināšanas pasākums, izmantojot sociālo kultūras pieredzi.

1.-12.kl.audz.

Klašu audzinātāji

J.Kumancova

M.Kalniete

06.2023.

Klašu audzinātāju sanāksme- “Mācību gada rezultātu izvērtējums,

noslēguma dokumentācija”.

1.-12.kl.audz.

J.Kumancova,

M.Kalniete

Semestra laikā

Edurio aptaujas

1.-12.kl.

ROVS pedagogi

ROVS vecāki

 

J.Nazarova

I.Andrejeva

K.Zilberte

 

 


 

Veselīgs dzīves veids un drošība

 

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

 

 

 

 

Semestra laikā

 

Tematiskas lekcijas par drošību un veselīgu dzīves veidu:

 • Lekcija ar Valsts policijas pārstāvi.

 • Nodarbība psihoemocionālās labklājības veicināšanai.

 • Drošība mājās un sabiedriskās vietās”

 • Dinamiskās pauzes”

 • Līderu apmācība”

 • Skolas mediatoru apmācības.”

 

1.-9.kl.

 

5.-9.kl.

3.kl.

 

1.kl.

 

1.-2.kl.

10.-11.kl.

7.-10.kl.

D.Jakobsone

J.Punga

 

Tematiskas klases stundas:

 • Drošības tehniskie noteikumi

 • Kiberdrošība

 • Veselīgs dzīves veids

 • Atkarības, kaitīgi ieradumi

 

1.-12.kl

Klašu audzinātāji

 

 

 

Darbs ar vecākiem

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

 

Semestra laikā

Tematiskas klases vecāku sapulces.

1.-12.kl. vecāki.

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

Tematiskā “Ģimenes stunda”.

5.-11.kl. vecāki.

J.Kumancova

M.Kalniete

Skolas vadība

Klašu audzinātāji

Priekšmetu skolotāji

 

02.2023.

Informatīva sanāksme.

9. un 12.k. vecāki.

Skolas vadība

9. un 12.kl. audzinātāji

Semestra laikā pēc individuāla grafika

 

Vecāku skola” -lekciju kurss vecākiem.

1.-9.kl. vecāki.

D. Jakobsone

J.Punga

 

Semestra laikā pēc individuāla grafika

 

Individuāls atbalsts vecākiem ar riska grupas bērniem.

1.-12.kl. vecāki.

Atbalsta personāls

Pēc saskaņota plāna

 

Skolas padomes sēdes.

1.-12. Klašu Vecāku komiteju pārstāvji

J. Ivanova

D.Ķīse

 


 

 

Karjeras izglītība

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

 

Semestra laikā

Karjeras izglītības integrācija mācību saturā, audzināšanas saturā, atbilstoši ROVS izstrādātajām vadlīnijām.

 

1.-12 kl.

Klašu audzinātāji

ROVS pedagogi

Skolas vadība

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji

Priekšmetu skolotāji

 

Semestra laikā pēc īpaša grafika

Rīgas pašvaldības pasākumi.

9.-12.kl.

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji

 

03.2023.

Izglītības izstāde Skola 2023”.

 

9.-12.kl.

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

Atvērto durvju dienas”.

 

9.-12.kl.

J.Kumancova

M.Kalniete

 

Semestra laikā

 

Studentu kurpēs”.

9.-12.kl.

J.Kumancova

M.Kalniete

 

01./02.2023.

G.Budes modes nams lekcija.

 

5.-8.kl.

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji

 

 

 

Ārpusklases pasākumi

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

 

02.2023.

Valentīndiena”

1.-12.kl

J.Kumancova

M.Kalniete

N.Likovska

Skolēnu pašpārvalde

Klašu audzinātāji

 

01.2023.

Tekstila materiālu recycling, upcycling ideju biznesa plāni- Ekoskolas ietvaros.

8.kl.

M.Kalniete

02.2023.

Zib akcija “Silto džemperu diena” - Ekoskolas ietvaros.

1.-12.kl

Ekopadome

Kl.audzinātāji

 

03.2023.

Pasākums par klimata pārmaiņu problēmu- Ekoskolas ietvaros.
 

7.-11.kl

O.Nastina

12.kl

 

04.2023.

Piedalīšanās vides uzkopšanas akcijās- Ekoskolas ietvaros.

3.-11.kl

Ekopadome

Kl.audzinātāji

 

04.2023.

Lieldienu aktivitātes

1.-12.kl

J.Kumancova

M.Kalniete

Klašu audzinātāji

 

05.2023.

Māmiņdienas concerts”

1.-12.kl

J.Kumancova

M.Kalniete

I.Safronova

Klašu audzinātāji

 

05.2023.

Zvaigznīšu diena”

 

1.-12.kl

J.Kumancova

M.Kalniete

I.Safronova

Klašu audzinātāji

 

05.2023.

 

Tematiskie klašu pasākumi.

 

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

 

« Zaļās jostas » aktivitātes

Makulatūras un izlietoto bateriju vākšana- Ekoskolas ietvaros.

1.-12.kl

O.Nastina

Kl.audzinātāji

 

Semestra laikā pēc individuāla grafika

ROVS bibliotēkas pasākumi:

 • Bibliotēkas stunda”

 • Ceļojums grāmatu pasaulē”

 • Tematiskas izstādes

 

1.-12.kl.

I.Borisova

A.Balašova

Semestra laikā pēc saskaņota grafika

Interešu izglītības pulciņi:

 • Koriģējošā vingrošana” 1.-3. klases

 • Veidošana” 1. klases

 • VARAVĪKSNĪTE” 4.-6. klases

 • Zīmēšana un gleznošana” 5.-6. klases

 • DANCERS” 1.-4. klases (dejas)

 • ROVS koris 5.-9. klases

 • ROVS muzejs 8.-11. klases

1.-12.klašu skolēni pēc interesēm.

Interešu izglītības skolotāji

 

 

Projekti

 

Plānotais laiks

Pasākuma nosaukums

Dalībnieki

Atbildīgie

 

Semestra laikā

Debašu klubs”

5.-12.kl.

Dalībnieki pēc izvēles.

N.Likovska

A.Lazarevs

Semestra laikā

Sadraudzības projekts ar Turciju- “Building a bridge between Europe and Asia”

Dalībnieki pēc izvēles.

J.Brusjaņina

Semestra laikā

ERASMUS Starptautisks sadraudzības projekts ar Austriju, Grācu “Domā globāli, rīkojies lokāli”.

 

9.-12.kl.

Dalībnieki pēc izvēles.

 

J.Brusjaņina

Semestra laikā

Ekoskola- Klimata pārmaiņas - Ekoskolas ietvaros.

1.-12.kl

Dalībnieki pēc izvēles.

O.Nastina

Kl.audzinātāji,

Priekšmetu skolotāji