Body

 

 image-20230213204518-1 

 

RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 

 

Dammes iela 20, Rīga, LV-1067, tālruņi:67423748, 67422819, fakss 67427107, e-pasts [email protected] 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

2019. gada 10. janvārī Nr. VSO-19-23  -nts  

  

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Izglītības likuma 54.panta 2.punktu, 

Vispārējās izglītības likuma 32. (1),37. un 73. pantu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 

Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumiem 

Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādes un to organizētajos pasākumos”, 

Ministru kabineta 2011.gada 01.februāra 

noteikumiem Nr.89 “Kārtība, kādā izglītības iestāde 

informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, 

ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības 

iestādi” un Rīgas Ostvalda vidusskolas nolikuma 14.punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Rīgas Ostvalda  vidusskolas (tālāk tekstā - Skola) Iekšējās kārtības noteikumu (tālāk tekstā – Noteikumi) mērķis ir regulēt un nodrošināt Skolas darba organizāciju, mācību laikā pilnīgu un racionālu izmantošanu, disciplīnas ievērošanu un izglītojamo drošību skolā. 

2. Noteikumi nosaka: 

2.1. Izglītības procesa organizācija. 

2.2. Izglītojamo tiesības. 

2.3. Izglītojamo pienākumi.  

2.4. Iekšējās kārtības noteikumi mācību stundās. 

2.5. Apbalvojumu sistēma. 

2.6. Stundu kavējumu uzskaites kārtība. 

2.7. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,  par izglītības iestādes neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla. 

2.8. Noteikumi garderobē. 

2.9. Noteikumi izglītojamajiem starpbrīžos. 

2.10.Noteikumi skolas organizētajos pasākumos. 

2.11. Izglītojamajam aizliegts. 

2.12. Pasākumi, kas garantē izglītojamo drošību. 

2.13. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietošana izglītības iestādē. 

2.14. Kārtība, kas nosaka izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. 

2.15. Atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu. 

2.16. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas. 

2.17. Kārtība, kādā veic izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem. 

2.18.  Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība. 

 

3. LR Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Skolas nolikuma, šo Noteikumu un citu skolas darbību reglamentējošo dokumentu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta. 

  

II. Izglītības procesa organizācija 

 

4. Izglītojamie ierodas skolā  ne vēlāk kā 10 minūtes pirms stundas sākuma, lai atrastos pie paredzētās mācību telpas un savlaicīgi varētu uzsākt mācības. 

5. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. Minūti pirms stundas sākuma tiek dots brīdinājuma zvans. 

6. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes. 

7. Mācību stundu sākums ir plkst. 8.30. Izglītojamie skolā ierodas savlaicīgi, ne vēlāk kā pēc 1. zvana uz mācību stundu, lai līdz mācību stundas sākumam atrastos klasē vai nodarbības vietā un netraucētu sākt darbu.  

8. Skolā noteikti šādi mācību stundu sākuma un beigu laiki:  

1.stunda- 8.30- 9.10 

2.stunda- 9.20-10.00 

3.stunda- 10.10-10.50 

4.stunda- 11.10-11.50 

5.stunda- 12.20-13.00 

6.stunda- 13.20-14.00 

7.stunda- 14.10-14.50 

8.stunda- 14.55-15.35 

9. Izglītojamie  apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar stundu sarakstu. 

10. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar direktora apstiprinātu mācību stundu sarakstu, interešu izglītības pulciņu un fakultatīvo nodarbību sarakstu. 

11. Izmaiņas stundu sarakstā konkrētai dienai veic skolas direktora vietnieks. 

12. Mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izliek informācijas stendā iepriekšējā dienā līdz plkst. 12.50 un publicē Skolas  mājas lapā. 

13. Mācību priekšmeta pedagogs atbild par attiecīgās mācību telpas atslēgšanu un aizslēgšanu, kā arī par kārtību un inventāra saglabāšanu telpā stundas laikā. 

14. Interešu izglītības pulciņu un fakultatīvo nodarbību pedagogs atbild par kārtību telpā nodarbību laikā un inventāra saglabāšanu. 

15. Izglītojamie pirms aiziešanas no skolas jāiepazīstas ar mācību stundu izmaiņām nākošai dienai un esošai dienai - pirms mācību stundām. 

16.Ja ir nokavēts stundas sākums, izglītojamais dodas uz darba vietu, atvainojas skolotājam par tās traucēšanu un pēc stundas paskaidro nokavēšanas iemeslu. 

17. Stundu laikā jāievēro disciplīna un klusums. Nedrīkst traucēt pārējiem izglītojamiem un skolotājam, nedrīkst apdraudēt savu vai citu izglītības procesa dalībnieku drošību, veselību un dzīvību. Bez skolotāja atļaujas nedrīkst pārvietoties pa klasi un atstāt to. 

18. Bez skolotāju atļaujas mācību stundu laikā un ārpusstundu nodarbībās nav atļauts lietot mobilos telefonus un citus atskaņotājus, personāldatorus, planšetdatorus, spēļu iekārtas u.tml. Šiem līdzekļiem ir jābūt izslēgtiem. 

19. Uz stundām (nodarbībām) izglītojamais ierodas tām sagatavojies: ir izpildījis mājas darbus, ir paņēmis līdzi nepieciešamos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas ). 

20. Starpbrīžos skolēniem jāatstāj klase (kabinets), jāuzturas gaiteņos, vestibilā, nedrīkst sēdēt uz palodzēm, trepēm, novietot mantas uz palodzēm, apkures radiatoriem un caurulēm. Skolotājs organizē klases telpas izvēdināšanu. 

21. Starpbrīžos nedrīkst skriet, kauties, skaļi kliegt, svilpt, spļaut, piegružot telpas. Uzturoties gaiteņos, skolas ēdnīcā, sporta zālē, bibliotēkā jāievēro tīrība, jāuzvedas tā, lai netraucētu citiem skolēniem, skolotājiem un skolas personālam. 

22. Brīvajās stundās skolēns drīkst uzturēties skolas administrācijas norīkotajā telpā. 

 

III. Izglītojamo tiesības 

 

23. Iekšējās kārtības noteikumos paredzētajā kārtībā mācību procesā izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta un medicīnas pakalpojumus, inventāru, mācību grāmatas, citu mācību procesam nepieciešamo literatūru, mācību līdzekļus un elektroniskos mācību resursus. 

24. Izglītojamajam ir tiesības saņemt Apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu, ja izglītojamais ieguvis vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām. 

25. Izglītojamajam ir tiesības saņemt Atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi un sekmju izrakstu, ja izglītojamais ieguvis vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām.  

26. Izglītojamajam ir tiesības atrasties telpās, kas nodrošina dzīvībai un veselībai drošus apstākļus mācību procesa un ārpusstundu pasākumu laikā. 

26.1. Izglītojamajiem ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 C0; vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25  C0. 

 

27. Izglītojamais izmanto skolas bibliotēkas un lasītavas pakalpojumus atbilstoši bibliotēkas un lasītavas reglamentam, rūpējas par bibliotēkā saņemto mācību grāmatu  saglabāšanu, ievāko tās. 

28. Izglītojamajam ir tiesības uz netraucētu  mācību procesu  stundā. 

29. Izglītojamajam ir tiesības saņemt  motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības  izvērtējumu. 

30. Izglītojamais mācību procesā izmanto interneta pakalpojumus, ievērojot tā lietošanas noteikumus. 

31. Izglītojamajam ir tiesības mācību procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu, saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam. 

32. Izglītojamajam ir tiesības saņemt profilaktisko veselības aprūpi, izņemot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību paredzētajā profilaktisko apskašu programmā ietvertās profilaktiskās apskates, un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos. 

33. Izglītojamajam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību skolas veselības centra noteiktajā darba laikā. 

33.1. Ja izglītojamais saslimst izglītības iestādē, tikt atbrīvotam no mācību stundām vai nodarbībām, ne ilgāk kā uz vienu  mācību dienu, lai apmeklētu ģimenes ārstu. Atbrīvojumu izsniedz ārstniecības persona vai pedagogs, par to informē vecākus. 

34. Izglītojamajam ir tiesības izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus: 

34.1. ēdnīcas pakalpojumi: 1-2. klasei paredzēti pēc 3.mācību stundas, 3. - 9. klases izglītojamajiem- pēc 4.mācību stundas,  10. - 12. klases izglītojamajiem - pārējos starpbrīžos. 

35. Izglītojamais izmanto garderobes pakalpojumus personīgo mantu uzglabāšanai.  

36. Izglītojamajam ir tiesības saņemt papildu bezmaksas un maksas pakalpojumus mācību procesa apguves uzlabošanai, pamatojoties uz skolas  Nolikumu. 

37. Izglītojamajam ir tiesības apgūt izglītības standartu mājas apmācības režīmā, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumu, kas pamatojas uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu. 

38. Izglītojamajam ir tiesības tikt ievēlētiem Skolēnu padomē, Skolas padomē. 

39. Izglītojamajam ir tiesības piedalīties zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanā, projektu izstrādāšanā un realizēšanā, skolas pasākumu organizēšanā. 

40. Izglītojamajam ir tiesības noformēt vai pagarināt Skolēna e-karti līdz septembra 15 datumam, pēc personas datu pārbaudes to paraksta skolas direktors.  

41. Izglītojamajam un viņu vecākiem vai aizbildņiem ir tiesības  saņemt izziņas pie lietvedības pārzines, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

42. Izglītojamajam ir tiesības piedalīties interešu izglītības nodarbībās. 

IV. Izglītojamo pienākumi 

 

43.Apgūt pamatizglītības programmu. 

44. Ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi. 

45. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu. 

46. Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses. 

47. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. 

48. Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību. 

49. Būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās. 

50. Izglītojamais apmeklē visas mācību priekšmetu stundu sarakstā paredzētās mācību stundas un interešu izglītības nodarbības, uz kurām izglītojamais ir pieteicies, pēc zvana uz stundu atrodoties norādītajā telpā. 

51. Izglītojamais uz stundām un nodarbībām ierodas, līdzi ņemot pedagogam noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas u.c.). 

52. Izglītojamais ar cieņu izturas pret ģimeni, skolu, sabiedrību, valsti. 

53. E-klases žurnālu  izmanto kā saziņas līdzekli starp skolu un izglītojamiem un viņu vecākiem. Izglītojamais pēc velēšanos lieto dienasgrāmatu mācību procesa plānošanai, tā norises rezultātu apkopošanai.  

54. Izglītojamais mācās atbilstoši savām spējām, saprātīgi izmanto laiku, racionāli organizējot savu mācību un radoši pētniecisko darbu; pārbaudes darbus semestra laikā kārto priekšmeta pedagoga noteiktajos termiņos. 

55. Izglītojamais atbilstoši savām interesēm un spējām piedalās skolas sabiedriskajā dzīvē: pasākumos, fakultatīvajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā pētnieciskajā darbībā, olimpiādēs, konkursos, sacensībās, sporta un mākslinieciskās pašdarbības pasākumos. 

56. Izglītojamais starpbrīžos atstāj mācību telpu, nesēž un nenovieto somas uz palodzēm, radiatoriem un kāpnēm. 

57. Skolas telpās un ārpus tām izglītojamais uzvedas atbilstoši vispārpieņemtajām uzvedības normām: tiekoties ar pedagogiem, personālu, skolas viesiem un skolas biedriem sasveicinās, taktiski izturas pret citiem, ievēro pieklājību. 

58. Izglītojamais skolā ierodas kārtīgā, skolā pieņemta lietišķā stila apģērbā; pēc Skolas padomes ieteikumiem- 1-6.klašu izglītojamie ierodas īpašajā lietišķa stila apģērbā;  uz valsts pārbaudījumiem, svētkos un svinību gadījumos – svētku tērpā (melnbaltā gammā); virsdrēbes un cepures atstāj garderobē, valkā maiņas apavus, kas nav zābaki un netiek lietoti kā sporta apavi.  

59. Izglītojamais uzvedas disciplinēti ēdnīcā, ievēro ēšanas kultūru un higiēnas normas. 

60. Izglītojamais saudzē skolas un citu personu īpašumu, jo ir atbildīgs par jebkuru nodarīto materiālu zaudējumu. 

61. Izglītojamais kopā ar klasesbiedriem rūpējas par klases pārziņā nodoto mācību telpu, saglabājot to mācību gadu tādā kārtībā, kādā tā saņemta mācību gada sākumā, rūpējas par estētisko noformējumu; brīvprātīgi veic dežuranta pienākumus, nepieciešamības gadījumā veic sabiedriski derīgu darbu, palīdzot skolotājam sakārtot klasi darbam un veikt klases papildu uzkopšanu. 

62. Izglītojamais ziņo par novērotajām nekārtībām, nepiederošu personu atrašanos skolā, ārkārtas situācijām dežurējošam administratoram vai skolotājam. 

63. Izglītojamais uzrāda klases audzinātājam stundu kavējumus attaisnojošus dokumentus: 

63.1. vecāku zīmi par attaisnotu stundu kavējumu ne vairāk kā trīs dienas mācību gadā; 

63.1.1. 18 gadus sasniegušie  izglītojamie personīgi paraksta kavējumu paskaidrojumu par attaisnotu stundu kavējumu ne vairāk kā trīs dienas; pilngadīgie izglītojamie paraksta savu sekmju izrakstu, administratīvos protokolus par smēķēšanu, alkohola lietošanu neatļautās vietās. 

63.2. ārsta apstiprinātu izziņu par saslimšanu; 

63.3. izglītojamajam iepriekš jāsaskaņo ar klases audzinātāju mācību kavējumu attaisnojošu iemeslu dēļ (sporta nometnes, sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u.tml.); ja paredzams kavēt vairāk nekā 5 dienas, tas jāsaskaņo ar skolas direktoru; 

63.4. uz sporta stundām ieradās skolas noteikta sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sezonai un paredzētajām sporta nodarbībām). 

63.5. izglītojamajam, kas atbrīvots no sporta nodarbībām, jāpiedalās stundās sporta zālē vai stadionā kā novērotājs (saskaņojot ar sporta pedagogu); 

63.6. atbrīvojuma zīme uz visu mācību gadu, kas ir ārstu komisijas slēdziens, jāiesniedz sporta skolotājam, pēc tam klases audzinātājam septembrī vai tūlīt pēc šī dokumenta saņemšanas. Atbrīvojuma zīmi reģistrē skolas medicīnas māsa. 

64. Ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus un ar savu rīcību nediskreditēt izglītības iestādi. 

65. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, tās Satversmi, vēsturi, sabiedrību, valsts simboliem un latviešu valodu. 

66. Ievērot pedagogu, izglītojamo un citu personu tiesības un intereses. 

67. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. 

68. Neapdraudēt savu un citu personu veselību, drošību un dzīvību. 

69. Būt pieklājīgam izglītības iestādē un ārpus tās. 

 

V. Iekšējās kārtības noteikumi mācību stundās 

 

 

70. Mācību stundas sākumā izglītojamais uz galda novieto tikai mācību stundai nepieciešamos darba piederumus, mācību grāmatas un mācību līdzekļus.  

71. Ja izglītojamais ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to skolotāju informē pirms    stundas. 

72. Mācību stundas laikā izglītojamais: 

72.1. ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem — seko līdzi stundas darbam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību saturu, ir precīzs, izpilda un ievēro mācību priekšmeta skolotāja prasības vai instrukcijas un darba drošības noteikumus; 

72.2. saudzīgi izturas pret skolas inventāru, darba rīkiem, ierīcēm un IT līdzekļiem; 

72.3. ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu; 

72.4. neatstāj savu darba vietu vai mācību kabinetu bez skolotāja atļaujas; 

72.5. nelieto mobilo telefonu; mobiliem telefoniem jābūt izslēgta režīmā un atrodas somā; iziešana no mācību stundas mobilo sarunu dēļ nav pieļaujama; skola nenes atbildību par nozaudētiem mobilajiem telefoniem; 

72.6. nekošļā košļājamo gumiju, neēd un nedzer; 

72.7. no sporta stundām atbrīvotie izglītojamie atrodas sporta zālē vai stadionā, palīdz sporta skolotājam veikt mērījumus, pierakstīt rezultātus; 

72.8. stundu laikā izglītojamais nedrīkst veikt sabiedriskos pienākumus bez skolas vadības, klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja atļaujas. 

73. Bez skolotāja atļaujas klasē nedrīkst atrasties nepiederošas personas. 

74. 5. – 12.klases izglītojamie var izraidīt no mācību stundas vai pasākuma, ja viņš bez attaisnojoša iemesla nepakļaujas atkārtotam lūgumam ievērot noteikto kārtību, tādējādi pārkāpjot izglītojamo un pedagogu tiesības: 

74.1. par katru izraidīšanas gadījumu tiek sastādīts akts; 

74.2. izraidīšanas gadījumā izglītojamais piesakās pie skolas vadības (direktora, direktora vietniekiem) un saņem norādi par alternatīvu nodarbošanos, kurā var tikt iekļauti arī mājturības un saimnieciskie darbi; 

74.3. skolas atbalsta personāls analizē izraidītā izglītojama uzvedības cēloņus un plāno tālākos korekcijas pasākumus; 

74.4. klases audzinātājs informē par notikušo izraidītā izglītojama vecākus; 

74.5. izglītojamais patstāvīgi apgūst mācību vielu. 

 

 

VI. Apbalvojumu sistēma 

 

75. Atzinību izteikšanas veidi izglītojamajam ir šādi: 

75.1. klases audzinātāja mutiska pateicība; 

75.2. klases audzinātāja pateicība ar ierakstu liecībā; 

75.3. skolas Pateicības raksta pasniegšana svinīgos apstākļos; 

75.4. apbalvošana ar skolas Diplomu; 

76. Klases audzinātājs izsaka izglītojamajam pateicību ar ierakstu liecībā, ja izglītojamais ir: 

76.1.kvalitatīvi, ar iniciatīvu veicis uzticēto pienākumu garākā periodā; 

76.2.aktīvi un radoši piedalījies mācību telpu iekārtošanā un uzturēšanā; 

76.3.nevainojami uzvedies garākā laika periodā. 

77. Skolas Pateicības rakstu izglītojamajam pasniedz, ja viņš ir: 

77.1. guvis labus, noturīgus mācību sasniegumus, parādījis izaugsmi mācību gada laikā; 

77.2. guvis panākumus pilsētas, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, sporta sacensībās u.c. pasākumos; 

77.3. mācību gada laikā aktīvi piedalījies skolas mākslinieciskajā pašdarbībā, sportā, Skolēnu padomē; 

77.4. drosmīgi rīkojies ekstremālu situāciju novēršanā; 

77.5. devis īpašu ieguldījumu skolas labā. 

78. Skolas Pateicības rakstu pasniedz izglītojamā vecākiem pēc pedagogu vai skolas vadības ieteikuma par sevišķu ieguldījumu skolas labā, bērnu audzināšanu un ilgstošu sadarbību ar skolu. 

79. Skolas Diplomu pasniedz izglītojamajam, to grupai, klases kolektīvam par panākumiem un uzvarām konkursos, sacensībās un skatēs u.c. skolas pasākumos. 

80. Ieraksts Goda grāmatā piešķir  skolas absolventam par izciliem panākumiem, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu par to, kā absolvents: 

80.1. visu mācību laiku skolā saņēmis mācību sasniegumu vērtējumu optimālā un izcilā līmenī un aktīvi piedalījies sabiedriskajā dzīvē; 

80.2. īpaši radoši piedalījies skolas dzīves organizēšanā un guvis augstus rezultātus pilsētas un valsts mēroga pasākumos- konkursos, sacensībās u.c. 

81. Apbalvojumu sistēma 

Līmenis 

Pedagoģiskais darbinieks 

Kārtība, kādā izskata izglītojamo apbalvošanu 

Apbalvojuma veids 

1.  

Priekšmeta skolotājs 

Uzslava. Mutiska pateicība; 

Pateicība vecākiem. 

Pateicības par sasniegumiem mācību priekšmetā.  

Rosina apbalvojumam ar skolas diplomu.  

2.  

Klases audzinātājs 

Uzslava. 

Mutiska pateicība. 

Ieraksti liecībā. 

Pateicība vecākiem. 

Rosina apbalvojumam ar skolas Pateicību. 

3.  

Sociālais pedagogs 

Uzslava. 

Mutiska pateicība. 

Pateicības par darbu projektos. 

Rosina apbalvojumam ar skolas diplomu.  

4. 

Direktora vietnieki 

Pateicības par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, sportā, ārpusklases darbā. 

Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju sveikšana. 

 

Rosina apbalvojumiem ar skolas diplomu, piemiņas veltēm, pateicību. 

 

5.  

Direktors 

Ierosinājumu izskatīšana par pateicību piešķiršanu par izciliem sasniegumiem izglītojamajiem- olimpiāžu, projektu uzvarētājiem, viņu skolotājiem 

Rosina apbalvojumam ar skolas pateicību, atzinību un piemiņas veltēm svinīgajā pasākumā “Zvaigžņu diena”. 

Ieraksts Goda grāmatā. 

Izlaidumā sveic izglītojamo vecākus. Pateicības raksts. 

VII. Stundu kavējumu uzskaites kārtība 

 

82. Mācību priekšmeta skolotājs katru stundu atzīmē kavētājus. 

83. Kavējumu uzskaiti veic klašu audzinātāji un katra mēneša beigās kavējumu kopsavilkumu ieraksta e-klasē. 

84. Kavējums nav attaisnojums mācību vielas neapgūšanai. 

85. Attaisnojošu iemeslu dēļ  par izglītojamā prombūtni informē vecāki līdz plkst. 10.10  vienā no piedāvātajiem veidiem: 

85.1.  pieteikt kavējumu e – klasē “Skolēna kavējumu pieteikšana”; 

85.2. nosūtīt īsziņu klases audzinātājam (darba dienās no plkst. 8.15 līdz 10.10); 

85.3. piezvanīt  skolas dežurējošajam administratoram (no plkst. 8.15) tel. 67422819 (1. – 12. kl.) vai klases audzinātājam no plkst.8.15 līdz 10.10 (starpbrīžos); 

86. Attaisnojoši dokumenti par kavētajām stundām jāiesniedz klases audzinātājam pirmajā dienā pēc atgriešanās skolā. 

87. Kavējumi ģimenes apstākļu dēļ (maksimāli 3 dienas mācību gadā) var tikt uzskatīti par attaisnotiem, ja to apliecina vecāku rakstīta zīme, kurā norādīts kavējumu iemesls. Pilngadīgiem izglītojamajiem paskaidrojums rakstīts pašrocīgi. 

88. Kavējumu slimības dēļ var uzskatīt par attaisnotu, ja to apliecina ārsta izraksts. 

89. Kavējumi, kas saistīti ar piedalīšanos skolas organizētajos vai atbalstītajos pasākumos – olimpiādēs, skatēs, konkursos, sacensībās, tiek uzskatīti par attaisnotiem pēc skolas vadības norādījuma. 

90. Pedagogs, kurš organizē pasākumu, iesniedz skolas vadībai iesniegumu, norādot pasākuma veidu, laiku, vietu, pievienojot izglītojamo sarakstu, pēc tam informē mācību priekšmetu skolotājus. 

 

 

VIII. Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,  par izglītības iestādes neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla 

 

 

91. 1.-12.klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā vecāku sapulcēs iepazīstina vecākus un mācību gada sākumā- izglītojamos  ar šo Kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,  par izglītības iestādes neapmeklēšanu bez attaisnojoša iemesla.  

92. Izglītojama slimības gadījumā  vecākiem (vai aizbildnim) obligāti pirmo 2 mācību stundu laikā  jāinformē klases audzinātājs. Pēc atveseļošanās, ierodoties skolā pirmajā dienā, klases audzinātājam jāiesniedz ārsta izziņa, kuru klašu audzinātājs tajā pašā dienā iemet medmāsas pasta kastītē skolotāja telpā. 

93. Ja izglītojamais nav ieradies skolā, vecākiem (vai aizbildnim) obligāti  pirmo 2 mācību stundu laikā jāinformē klases audzinātājs (uz klases audzinātāja noteiktu tālruņa numuru vai e-klasē pirms stundas vai starpbrīžos, vai zvanot pa tālruni 67422819). Klases audzinātājam obligāti pirmo 3 stundu laikā  jāinformē vecāki, nepieciešamības gadījumā jāinformē sociālais pedagogs,  skolas dežurējošais administrators. Par to ir atbildīgs klases audzinātājs. 

94. Līdz katra mēneša 3. datumam klašu audzinātāji e-klases žurnālā atzīmē visus iepriekšējā mēneša kavējumus. 

95. Priekšmeta  skolotājs katru dienu stundu kavējumus ieraksta e-klases žurnālā.                            

96. Ja izglītojamais nav ieradies skolā uz kādu nākamo (ne pirmo)  mācību stundu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties, ne vēlāk kā mācību dienas laikā, mutvārdos sazinās ar vecākiem (vai aizbildni), lai noskaidrotu izglītojama  neierašanās iemeslu. Veic pārrunas ar izglītojamo, vecākiem (vai aizbildni), nepieciešamības gadījumā aizpilda „Krīzes kartīti”, informējot sociālo pedagogu. 

97. Atkarībā no situācijas, izglītojamais tiek aicināts uz pārrunām pie sociālā pedagoga, nonāk skolas uzskaitē. Nepieciešamības gadījumā vecāki tiek aicināti uz skolas atbalsta personāla sēdi. 

98. Ja izglītojamajam semestra laikā ir sakrājušās vairāk kā  trīs mācību dienas vai vairāk kā  20 neattaisnoti kavētas mācību stundas, izglītības iestāde rakstiski informē Rīgas Domes Administratīvo komisiju, lai sauktu izglītojamā vecākus (vai aizbildni) pie administratīvās atbildības par savu pienākumu nepildīšanu; vai nosūta attiecīgo informāciju Sociālajam dienestam, Bāriņtiesai vai citam pašvaldības dienestam, jo vecākiem ir pienākums nodrošināt bērna izglītošanu un audzināšanu pamatskolā. 

99. Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas tā izglītojamā tiesības, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, izglītības iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. 

 

IX. Noteikumi garderobē 

 

 

100.Skolas garderobe strādā no plkst. 7.45 līdz plkst.18.00. 

101. Izglītojamie virsdrēbes atstāj skolas garderobē līdz pirmās mācību stundas sākumam.  

102. Virsdrēbēs izglītojamie neatstāj naudu, mobilo telefonu, citas vērtslietas. Skolas administrācija par tām neatbild. 

103. Garderobē drīkst atstāt maisiņu ar sportam nepieciešamo apģērbu un apaviem, ko paņem starpbrīdī pirms stundas un noliek atpakaļ starpbrīdī pēc stundas. 

104. Stundām sākoties 1.-4.klašu garderobes tiek slēgtas, izglītojamajiem nav atļauts uzturēties  garderobēs bez vajadzības un tās atvērt patvaļīgi. 

105. Izglītojamie virsdrēbes var saņemt tikai pēc mācību stundu beigām. 

106. Mācību stundu laikā izglītojamie individuāli virsdrēbes garderobē saņem, uzrādot klases audzinātāja vai skolas medicīnas māsas rakstisku atļauju doties mājās. 

107. Pēc nepieciešamības izglītojamajiem maiņas apavus pārvilkt garderobē  un atstāt maisiņā (1.-4.klašu izglītojamajiem maiņas apavi ir obligāti). 

108. Par kārtību garderobē atbild 1.-3. un 4.-12.klašu garderobisti.  

109. Jebkura atrastā manta jāatstāj pie skolas dežuranta. Skolas dežurants informē par mantas atrašanu tās īpašnieku, vai klases audzinātāju, vai arī skolas administrāciju. 

110. Aizliegts ņemt bez atļaujas citu izglītojamo mantas un bojāt tās. 

X. Noteikumi izglītojamajiem starpbrīžos 

 

 

111. Starpbrīžos izglītojamie uzturas skolas telpās un nedrūzmējas pie skolas galvenās ieejas durvīm: 

111.1 .1– 4. klašu izglītojamie pirms mācību stundām un starpbrīžos uzturas foajē, pie savas klases   telpas;  

111.2. 5. – 12. klašu izglītojamie starpbrīžos uzturas gaitenī pie nākamās mācību stundas kabineta vai skolas atpūtas vietās. 

112. Mācību procesa laikā izglītojamajiem ir aizliegts atstāt skolas teritoriju bez klases audzinātāja vai skolas vadības atļaujas. 9-12.klašu izglītojamiem lielajā starpbrīdi pēc 4. stundas ir atļauts iziet no skolas.  

113. Ar savu uzvedību izglītojamie neapdraud savu un citu drošību un veselību. 

114.Skolēnu ēdināšana tiek organizēta starpbrīžos. 

115. Pusdienas izglītojamie ēd tikai skolā, skolas ēdnīcā vai bufetē: 

115.1. 1. – 9. klašu izglītojamie ēdnīcā ierodas kopā ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju; 

115.2. visi izglītojamie  pirms ēšanas nomazgā rokas, ievēro kārtību, higiēnas prasības, ievēro ēšanas kultūru, kā arī saglāba ēdnīcas un bufetes inventāru; 

115.3. izglītojamie un mācību priekšmetu skolotāji neiznes no ēdnīcas un bufetes traukus, galda piederumus un ēdienu. 

116. Par nākošās nedēļas launagam naudu iemaksā iepriekšējā nedēļā līdz piektdienai. 

117. Ēdnīcas darbību uzrauga skolas medmāsa. 

118. Ēdnīcas  darba laiks ir no plkst. 9.10 līdz plkst. 15.30. 

119. Nepiegružo un uztur kārtībā skolas telpas.  

120. Ievēro skolas darbinieku aizrādījumus. 

 

 

XI. Noteikumi skolas organizētajos pasākumos 

 

 

121. Ārpusklases pasākumu norise tiek saskaņota ar direktoru iepriekšējā mēneša beigās un pasākums tiek ierakstīts mēneša darba plānā. 

122. Skolas pasākumi tiek organizēti ārpus mācību stundām. 

123. Klases vakara laiku un norises vietu jāsaskaņo ar direktora vietnieku izglītības jomā vismaz vienu nedēļu pirms pasākuma. 

124. Klases audzinātājs ne vēlāk kā trīs dienas pirms pasākuma rakstiski informē vecākus (aizbildņus) par pasākumu un saņem rakstisku vecāku (aizbildņu) piekrišanu par izglītojama piedalīšanos.  

125. Klases un skolas pasākumu laikā par kārtību telpās atbild dežurējošais administrators un klases audzinātājs, kā arī pēc iepriekš apstiprināta grafika dežurējošie pedagogi.  

126. Skolas organizētie pasākumi ilgst līdz: 

126.1. 1. – 6. klašu izglītojamajiem līdz plkst. 18.00; 

126.2. 7. – 9. klašu izglītojamajiem līdz plkst. 20.00; 

126.3.10.  12. klašu izglītojamajiem līdz plkst. 21.00. 

127. Pēc klases pasākuma rūpīgi jāsakārto klases vai skolas telpas. 

128. Klases un skolas pasākumos jāievēro skolas Iekšējās kārtības noteikumi un skolas noteikumi „Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos”. 

129. Procedūras noteikumu neievērošanas gadījumā pasākums tiek atcelts, Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā – pārtraukts. 

130.Skolas organizētajos pasākumos skolēni pakļaujas iekšējās kārtības noteikumiem, kā arī konkrēto pasākumu prasībām. 

131. Pasākumi izglītojamiem skolā beidzas: 

131.1. 6. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 16.00. 

131.2. 7. – 9. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 17.00 

131.3. 10. – 12. klasēm – ne vēlāk kā plkst. 21.00. 

132.Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild skolēni un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpu atstāj sakārtotu. 

 

XII. Izglītojamajam aizliegts 

 

 

133. Neattaisnoti kavēt mācību stundas. 

134. Stundu laikā, kā arī ārpusklases pasākumu laikā izmantot mobilos telefonus, CD/DVD, iPhone u.c. atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus bez skolotāja atļaujas. 

135. Ienest, uzglabāt, tirgot, iegādāties priekšmetus un vielas, kas kaitē cilvēka veselībai un drošībai (gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujam ieročus, aukstos ieročus, alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, narkotiskās un psihotropās vielas u.c.), atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.  

136. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts smēķēt, lietot, iegādāties, glābāt un realizēt alkohola, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas. 

137. Skolas telpās un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un cilvēka cieņu aizskarošus izteicienus. 

138. Skolas telpās spēlēt azarta spēles. 

139. Bojāt skolas telpas, inventāru, mācību līdzekļus, bibliotēkas un mācību kabineta grāmatas, kā arī skolas teritorijā esošos kokus, puķes un apstādījumus. 

140. Skolas telpās skraidīt, klaigāt, grūstīties, sēdēt uz palodzēm, galdiem, kāpnēm, grīdas, veikt darbības, kas traucē kārtību un var radīt traumas. 

141. Aicināt skolas telpās draugus, paziņas, izņemot gadījumos un pasākumos, kad tas ir saskaņots ar skolas vadību. 

142. Skolas telpās veikt tirdznieciska rakstura darījumus. 

143. Bez nepieciešamības izglītojamais neuzturas kāpņu telpā, garderobē un tualetē, brīvajās stundās izmanto lasītavu un izglītojamo atpūtai paredzētās telpas, nopirktos vai līdz paņemtos pārtikas produktus lieto ēdnīcā vai bufetē, nestaigā pa skolas  telpām ēdot. 

XIII. Pasākumi, kas garantē izglītojamo drošību 

 

144. Lai sekmētu drošību skolā: 

144.1. ir izvietoti evakuācijas plāni katrā stāvā; 

144.2. ir izvietoti ugunsdzēsības aparāti gaiteņos, ķīmijas, fizikas, informātikas, mājturības kabinetos, aktu zālē, sporta zālē, arhīva telpā, garderobē, virtuves telpā; 

144.3. ir izvietota informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām visos stāvos. Tā ietver Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības telefonu numurus. Skolas direktora, direktora vietnieka saimnieciskajos jautājumos mājas un mobilo telefonu numuri atrodas pie skolas ēkas dežuranta un  ēkas uzrauga; 

144.4. ir izstrādātas instrukcijas par drošību mācību kabinetos, ugunsdrošību, elektrodrošību, pirmās palīdzības sniegšanu; reglamentēta drošība ekskursijās un pārgājienos, kas paredz 1 pedagogu uz 15 izglītojamiem, kā arī drošība masu pasākumos un sporta sacensībās, kad tiek nodrošināts 1 pedagogs uz 30 izglītojamajiem; 

144.5. Drošības un kārtības   noteikumu  instruktāžas grafiks: 

Instruktāža  

Laiks 

Instruētājs 

Citi pasākumi 

Iekšējās kārtības noteikumi 

Septembris  

Klases audzinātājs 

Audzināšanas stundas 

Par ugunsdrošību 

Septembris  

Decembris 

Klases audzinātājs 

Lektori, DVD 

Par elektrodrošību 

Septembris  

Janvāris 

Klases audzinātājs 

Lektori, DVD 

Par pirmās palīdzības sniegšanu 

Septembris  

Janvāris 

Klases audzinātājs, medmāsa 

Lektori, DVD 

Par rīcību ekstremālās situācijās 

Septembris  

Janvāris 

Klases audzinātājs 

Lektori, DVD 

Par ceļu satiksmes drošību 

Septembris 

Pirms pasākuma 

Klases audzinātājs 

Lektori, DVD 

Par drošību uz ūdens un ledus 

Septembris  

Maijs 

Klases audzinātājs 

Lektori, DVD 

Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās 

Pirms pasākuma 

Klases audzinātājs 

Audzināšanas stundas 

Par drošību skolas pasākumos 

Pirms pasākuma 

Klases audzinātājs 

Audzināšanas stundas 

Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojama veselību un drošību 

Septembris   

Pirms praktiskā darba 

Mācību priekšmeta skolotājs,  

Mācību stundas 

Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos 

Septembris 

Janvāris 

Mācību priekšmeta skolotājs 

Mācību stundas 

Par bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

Pēc vajadzības 

Bibliotekārs 

 

 

144.6. rajona, pilsētas vai valsts pasākumos skola   norīko papildus  dežurējošos pedagogus; 

144.7. masu pasākumos, kuros dalībnieku skaits ir vairāk par 100, tiek norīkoti atbildīgie par pasākuma norisi un dežurējošie pedagogi un paredzēts 1 pedagogs uz 30 izglītojamiem, kā arī veikti papildu pasākumi atbilstoši drošības instrukcijām.  

 

XIV. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību izvietošana izglītības iestādē 

 

145. Evakuācijas plāni un rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām katra ēkas stāva gaitenī labi pārredzamās vietās. 

146. Mācību telpās redzamā vietā ir izvietota informācija par rīcības kārtību evakuācijas laikā. 

147. Operatīvā dienestu izsaukšanas tālruņi ir izvietoti evakuācijas plānos un labi paredzamās vietās. 

 

XV. Kārtība, kas nosaka izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai 

 

148. Aizliegts pielietot vardarbību, fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un skolas darbiniekus. 

149. Gadījumā, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, steidzīgi ziņo klases audzinātājam, vai priekšmetu skolotājam, vai skolas administrācijai, vai skolas sociālajam pedagogam, vai tehniskajam personālam. 

150. Stingri aizliegts ienest skolā videi , savai un citu cilvēku veselībai kaitīgas vielas, cigaretes, alkoholiskos dzērienus, aukstos ieročus(šaujamieročus, gāzes ieročus, tāzerus, elektrošokerus u.tml.), bīstamas ķīmiskās vielas, dzīvniekus, sprādzienbīstamas un viegli uzliesmojošas vielas, pirotehniku, piesārņot vidi. Skolas telpās, teritorijā un tuvākajā apkārtnē, mācību ekskursijās, skolas pasākumos nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus , smēķēt, lietot narkotiskās un psihotropās vielas, spēlēt azarta spēles. 

151. Stingri aizliegts izglītojamam skolā un tās teritorijā atrasties reibuma stāvoklī. 

 

XVI. Atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

 

152. Izglītojamajiem, kuri pārkāpj Skolas iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to rakstiski informējot vecākus. 

153. Pedagogs izsaka mutisku brīdinājumu, ja izglītojamais: 

153.1. netaktiski izturas pret pedagogiem, skolas tehnisko personālu un skolas biedriem; 

153.2. neizpilda mācību uzdevumus klasē un mājās; 

153.3. neattaisnoti kavē līdz 7 mācību stundām; 

153.4. nepilda solījumus par uzvedības uzlabošanu; 

153.5. ar savu rīcību traucē mācību norisi un pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus. 

154. Pedagoga brīdinājums, informējot sociālo pedagogu darba uzsākšanai ar izglītojamo: 

154.1. neattaisnoti nokavējis vairāk kā 12 mācību stundas; 

154.2. regulāri traucē darbu mācību stundās un pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus; 

154.3. vairākos mācību priekšmetos nav saņēmis vērtējumu pietiekamā līmenī. 

155. Direktora vietnieks izglītības jomā uzaicina uz pārrunām izglītojamo, ja viņš: 

155.1. neattaisnoti nokavējis līdz 20 mācību stundām; 

155.2. nereaģē uz atkārtotiem pedagoga aizrādījumiem par Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu; 

155.3. neuzlabo mācību sasniegumus. 

156. Gadījumos, kad 10.–12.klases izglītojamais nav saņēmis vērtējumu gadā vai vērtējums gadā kādā mācību priekšmetā ir nepietiekams (zemāks par 4 ballēm), kā arī par rupjiem vai atkārtotiem Skolas nolikuma, Skolas iekšējās kārtības noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem, informējot vecākus un ievērojot Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, Skolas direktors var izglītojamo atskaitīt no Skolas. 

157. Skolēnu pārkāpumu fiksēšanas, izskatīšanas, vecāku informēšanas noteikumi. 

  

Līmenis 

  

Kārtība, kādā izskata skolēnu pienākumu nepildīšanu 

Iespējamā rīcība 

1. 

Mācību priekšmeta skolotājs 

Mutiskais aizrādījums, piezīme. 

Individuālas pārrunas. 

Mācību priekšmeta skolotājs rakstiski iesniedz ziņojumu klases   audzinātajam. 

Ieraksti e-klasē. 

  

2. 

Klases audzinātājs 

Individuālas pārrunas 

Pārrunas klases kolektīvā 

Piezīme e-klasē. 

Ieraksti e-klasē. 

Rakstisks ziņojums vecākiem (vēstule). 

Saruna klātienē – klases audzinātājs, priekšmeta skolotājs un vecāki. 

Klases audzinātājs, sociālais pedagogs  un vecāki. 

3. 

Direktora vietnieks 

Jautājumu izskata pie direktora vietnieka. 

Jautājumu izskata mazajā pedagoģiskajā padomes sēdē. 

Jautājumu risina kopā ar sociālo pedagogu un psihologu. 

Mazā pedagoģiskajā padomes sēde var izteikt aizrādījumu vai rājienu. 

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums uzglabājams izglītojamā personas   lietā. 

4. 

Direktors 

Jautājumu   izskata pie direktora kopā ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju un   izglītojamo vecākiem 

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums. 

  

5. 

Pedagoģiskās padomes sēde 

(vai atbalsta komisijas sēde). 

Izskata jautājumu un ierosina tā izskatīšanu sociālajā dienestā,   bāriņtiesā, administratīvajā komisijā, policijā. 

Rakstiski protokolēts pārkāpums un lēmums. 

 

158. Ja izglītojamais izglītības iestādē apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību: 

158.1. pedagogs informē vadītāju par izglītojamā uzvedību; 

158.2. vadītājs nodrošina izglītojamam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, mācības citā telpā sociālā pedagoga, izglītības psihologa vai cita pedagoga klātbūtnē. Mācības citā telpā var ilgt no vienas mācību stundas līdz mācību dienas beigām; 

158.3. klases audzinātājs rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) iesniedz izglītojamā vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar izglītības iestādi; 

158.4. vadītājs rīkojumā nosaka atbalsta personāla pienākumus, lai veicinātu turpmāko sadarbību ar izglītojamo un vecākiem un izstrādātu atbalsta pasākumus atbilstoši izglītojamā vajadzībām un situācijai; 

158.5. vadītājam ir tiesības pieaicināt nepieciešamos speciālistus, lai nodrošinātu uzlabojumus izglītojamā uzvedībā un mācībās; 

159. Ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar izglītības iestādi, bet situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, vadītājs šo informāciju iesniedz attiecīgajai pašvaldībai. 

160. Ja ir saņemta šo noteikumu 159. punktā minētā informācija, pašvaldība ir tiesīga sasaukt starpinstitūciju sanāksmi, kas lemj par turpmākajiem atbalsta pasākumiem izglītojamam. Sanāksmē pieaicina izglītības iestādes atbildīgos speciālistus, izglītojamā vecākus, pašvaldības izglītības speciālistu vai pārstāvjus no attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldes, sociālā dienesta, bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un citus speciālistus. 

161. Jebkura materiāla zaudējuma radīšanas gadījumā vainīgais izglītojamais vai viņa vecāki atlīdzina radušos zaudējumus. 

162. Likumpārkāpumu gadījumā  skolas administrācija ziņo par notikušo tiesībsargājošām instancēm tālākai jautājumu risināšanai. 

 

XVII. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas 

 

163. Nepiederoša persona (apmeklētājs) ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav Rīgas Ostvalda vidusskola. 

164. Apmeklētāju pieņemšana notiek direktora apstiprinātos pieņemšanas laikos. 

165. Nepiederošu personu ierašanās uz skolas pasākumiem tiek reglamentēta, pamatojoties uz skolas darba plānu un atsevišķiem direktora rīkojumiem. 

166. Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība skolā: 

166.1. nepiederošas personas var ielaist skolā no plkst. 8.15. līdz plkst.18.00; 

166.2.  nepiederošo personu ierašanos skolā kontrolē ēkas dežurants;  

166.3. nepiederošas personas, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu. 

166.4. atbilstoši skolas darba plānam tiek organizētas vecāku dienas un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu; 

166.5. ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās; 

166.6. ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, skolas ēkas dežurants var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu. 

166.7. 1.-4.klašu vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi, pavada un sagaida izglītojamus skolas 1 stāva vestibilā. 

166.9. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies. 

166.10. Skolas ārpusklases pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators. 

167. Rīcības shēma Rīgas Ostvalda vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumos-izglītojamo vecākiem un citām personām saistošas uzturēšanās kārtības izglītības iestādē ievērošanai: 

 

Rīcības shēma

Rīgas Ostvalda vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumos-

izglītojamo vecākiem un citām personām

saistošas uzturēšanās kārtības izglītības iestādē ievērošanai

Rīcības plāns

 

XVIII. Kārtība, kādā veic izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem 

  

168. Direktora vietnieks izglītības jomā ar Noteikumiem iepazīstina izglītojamo un viņa vecākus, iestājoties skolā. 

169. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamus ar skolas Noteikumiem un evakuācijas plānu septembra pirmajā nedēļā. Izglītojamo iepazīstināšanu ar Iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

170. Pārrunas par Iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada laikā veic klases audzinātājs un citi pedagogi pēc vajadzības: 

170.1. Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, mājturības un tehnoloģiju, informātikas un sporta skolotāji iepazīstina izglītojamus ar drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās katra semestra sākumā un kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.  

170.2. Sporta skolotāji iepazīstina ar Noteikumiem par drošību sporta sacensībās un nodarbībās katra semestra sākumā, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

170.3. Pirms skolas organizētā pasākuma klases audzinātājs iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par drošību skolas organizētajos pasākumos. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

170.4. Pirms došanās ekskursijās, pārgājienos vai pastaigās atbildīgais pedagogs iepazīstina izglītojamus ar  Noteikumiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās.  Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

170.5. Klases audzinātājs vai medicīnas māsa iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par pirmās   palīdzības sniegšanu katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

170.6. Klases audzinātājs vai pieaicināta amatpersona iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par ugunsdrošību vismaz vienu reizi gadā. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

170.7. Klases audzinātājs vai pieaicināta amatpersona iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par elektrodrošību katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu. 

171. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamo drošības instrukcijās jāiekļauj informācija: 

171.1. par rīcību ekstremālās situācijās; 

171.2. par ceļu satiksmes drošību; 

171.3. par drošību uz ledus un ūdens; 

171.4. par personas higiēnu un darba higiēnu. 

172. Izglītojamajiem jāievēro visus drošības Noteikumu prasības un jāizpilda atbildīgo personu rīkojumus. 

173. Pamanot ugunsgrēka draudus vai kādu tehnisku avāriju, nekavējoties ziņot jeb kuram pedagogam vai dežurējošajam administratoram, vai citam skolas darbiniekam. 

174. Ja pret sevi vai citiem vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība, nekavējoši ziņot jeb kuram pedagogam vai dežurējošajam administratoram, vai citam skolas darbiniekam, vai lūgt palīdzību glābšanas dienestam pa tālruni 112. 

175. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības un kārtības Noteikumiem reģistrē e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) un interešu izglītības pulciņa žurnāla pielikumā atbildīgais pedagogs, norādot Noteikumu nosaukumu un datumu; pēc iepazīstināšanas izglītojamais parakstās par to ievērošanu. 

 

XIX. Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība 

 

176. Noteikumus un to grozījumus var ierosināt Skolas direktors, Skolēnu padome, Pedagoģiskā padome, Skolas padome un skolas dibinātājs. 

177. Izmaiņas Noteikumos apspriež Pedagoģiskā padome, Skolas padome. 

178. Grozījumus un izmaiņas  Noteikumos apstiprina skolas direktors. 

179. Ja Iekšējās kārtības noteikumos tiek veikti grozījumi, tad klases audzinātājs iepazīstina ar tiem pēc to pieņemšanas. 

180. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Ostvalda vidusskolas 2011.gada 25.oktobra Iekšējas kārtības noteikumus Nr. 3. 

 

 

 

Direktore:                                                                                                                 J.Ivanova