Body

I. Vispārīgie jautājumi

1. Skolas iekšējās kārtības noteikumi, turpmāk - ,,Noteikumi”.

2. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir radīt drošu un sakārtotu izglītības vidi.

3. Iekšējās kārtības noteikumi regulē skolas darba izglītības procesa un ārpusklases darba organizāciju; izglītojamo, pedagogu un tehniskā personāla sadarbības jautājumus, izglītojamo pienākumus un tiesības, kā arī drošas vides veidošanas nosacījumus.

4. Šie noteikumi ir obligāti visiem izglītojamajiem un skolas darbiniekiem.

5. Noteikumi darbojas līdz jaunu iekšējās kārtības noteikumu izstrādei un apstiprināšanai.

6. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka:

6.1. skolas izglītības procesa organizāciju;

6.2. noteikumus izglītojamajiem mācību stundās;

6.3. stundu kavējumu uzskaites kārtību;

6.4. noteikumus izglītojamajiem starpbrīžos;

6.5.noteikumus skolas garderobē;

6.6.noteikumus skolas organizētajos pasākumos;

6.7.izglītojamo dežūru organizāciju;

6.8. izglītojamo pienākumus un tiesības;

6.9. aizliegumus izglītojamajiem;

6.10. apbalvojumu un nosodījumu sistēmu;

6.11. pasākumus, kuri garantē izglītojamo drošību;

6.12. kārtību, kādā skolā uzturas nepiederošas personas;

6.13. kārtību, kā skolā veic izglītojamo iepazīstināšanu ar Noteikumiem;

6.14. rīcību ekstremālos apstākļos;

6.15. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā;

6.16. alkohola, smēķēšanas, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;

6.17. noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtību;

6.18. atbildību par noteikumu ievērošanu.

II. Izglītības procesa organizācija

7. Izglītojamie ierodas skolā ne vēlāk kā 10 minūtes pirms stundas sākuma, lai atrastos pie paredzētās mācību telpas un savlaicīgi varētu uzsākt mācības.

8. Mācību stundas sākas plkst. 8.30.

9. Skolā noteikti šādi mācību stundu sākuma un beigu laiki:

1.stunda- 8.30- 9.10

2.stunda- 9.20-10.00

3.stunda- 10.10-10.50

4.stunda- 11.10-11.50

5.stunda- 12.10-12.50

6.stunda- 13.05-13.45

7.stunda- 13.55-14.35

8.stunda- 14.45-15.25

10. Skolā noteikti šādi pirmssvētku dienu mācību stundu sākuma un beigu laiki:

1.stunda- 8.30- 9.00

2.stunda- 9.05-9.35

3.stunda- 9.40-10.10

4.stunda- 10.15-10.45

5.stunda- 11.00-11.30

6.stunda- 11.40-12.10

7.stunda- 12.15-12.45

8.stunda- 12.50-13.20

11. Katra mācību stunda sākas un beidzas ar zvanu. Minūti pirms stundas sākuma tiek dots brīdinājuma zvans.

12. Izglītojamie apmeklē visas mācību stundas saskaņā ar stundu sarakstu.

13. Mācību un ārpusklases darbs skolā notiek saskaņā ar direktora apstiprinātu mācību stundu sarakstu, interešu izglītības pulciņu un fakultatīvo nodarbību sarakstu.

14. Mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izliek informācijas stendā iepriekšējā dienā līdz plkst. 12.50 un publicē Skolas mājas lapā.

15. Mācību priekšmeta pedagogs atbild par attiecīgās mācību telpas atslēgšanu un aizslēgšanu, kā arī par kārtību un inventāra saglabāšanu telpā stundas laikā.

16. Interešu izglītības pulciņu un fakultatīvo nodarbību pedagogs atbild par kārtību telpā nodarbību laikā un inventāra saglabāšanu.

III . Noteikumi izglītojamajiem mācību stundās

17. Mācību stundas sākumā izglītojamais uz galda novieto dienasgrāmatu un tikai mācību stundai nepieciešamos darba piederumus, mācību grāmatas un mācību līdzekļu.

18. Ja izglītojamais ārkārtēju iemeslu dēļ nav sagatavojies stundai, par to skolotāju informē pirms stundas.

19. Ja izglītojamais nokavē stundas sākumu, klusi un pieklājīgi atvainojas par traucējumu, ieņem savu vietu un iekļaujas klases darbā.

20. Mācību stundas laikā izglītojamais:

20.1.ir atbildīgs par mācību darba rezultātiem — seko līdzi stundas darbam, savu iespēju robežās maksimāli apgūst mācību saturu, ir precīzs, izpilda un ievēro mācību priekšmeta skolotāja prasības vai instrukcijas un darba drošības noteikumus;

20.2. saudzīgi izturas pret skolas inventāru, darba rīkiem, ierīcēm un IT līdzekļiem;

20.3.ar savu uzvedību netraucē klasesbiedru un skolotāja darbu;

20.4.neatstāj savu darba vietu vai mācību kabinetu bez skolotāja atļaujas;

20.5. nelieto mobilo telefonu, mobiliem telefoniem jābūt izslēgta režīmā un atrodas somā; iziešana no mācību stundas mobilo sarunu dēļ nav

pieļaujama; skola nenes atbildību par nozaudētiem mobilajiem telefoniem;

20.6. nekošļā košļājamo gumiju, neēd un nedzer;

20.7. no sporta stundām atbrīvotie izglītojamie atrodas sporta zālē vai stadionā, palīdz sporta skolotājam veikt mērījumus, pierakstīt rezultātus;

20.8. stundu laikā izglītojamais nedrīkst veikt sabiedriskos pienākumus bez skolas vadības, klases audzinātāja vai mācību priekšmeta skolotāja atļaujas.

21 .bez skolotāja atļaujas klasē nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

22. 5. – 12.klases izglītojamie var izraidīt no mācību stundas vai pasākuma, ja viņš bez attaisnojoša iemesla nepakļaujas atkārtotam lūgumam ievērot noteikto kārtību, tādējādi pārkāpjot izglītojamo un pedagogu tiesības:

22.1. par katru izraidīšanas gadījumu tiek sastādīts akts;

22.2.izraidīšanas gadījumā izglītojamais piesakās pie skolas vadības (direktora, direktora vietniekiem) un saņem norādi par alternatīvu nodarbošanos, kurā var tikt iekļauti arī mājturības un saimnieciskie darbi;

22.3. skolas atbalsta personāls analizē izraidītā izglītojama uzvedības cēloņus un plāno tālākos korekcijas pasākumus;

22.4. klases audzinātājs informē par notikušo izraidītā izglītojama vecākus;

22.5. izglītojamais patstāvīgi apgūst mācību vielu.

VI. Noteikumi garderobē

38. Izglītojamie virsdrēbes atstāj skolas garderobē līdz pirmās mācību stundas sākumam.

39. Virsdrēbēs izglītojamie neatstāj naudu, mobilo telefonu u.c. personīgās lietas.

40. Garderobē drīkst atstāt maisiņu ar sportam nepieciešamo apģērbu un apaviem, ko paņem starpbrīdī pirms stundas un noliek atpakaļ starpbrīdī

pēc stundas.

41.Stundām sākoties 1.-4.klašu garderobes tiek slēgtas, izglītojamajiem nav atļauts uzturēties garderobēs bez vajadzības un tās atvērt patvaļīgi.

42. Izglītojamie virsdrēbes var saņemt tikai pēc mācību stundu beigām.

43. Mācību stundu laikā izglītojamie individuāli virsdrēbes garderobē saņem, uzrādot klases audzinātāja vai skolas medicīnas māsas rakstisku atļauju doties mājās.

44. Pēc nepieciešamības izglītojamajiem maiņas apavus pārvilkt garderobē un atstāt maisiņā (1.-5.klašu izglītojamajiem maiņas apavi ir obligāti).

45. Par kārtību garderobē atbild 1.-4. un 5.-12.klašu garderobisti.

IX. Izglītojamā pienākumi

58. Izglītojamais apmeklē visas mācību priekšmetu stundu sarakstā paredzētās mācību stundas un interešu izglītības nodarbības, uz kurām izglītojamais ir pieteicies, pēc zvana uz stundu atrodoties norādītajā telpā.

59. Izglītojamais uz stundām un nodarbībām ierodas, līdzi ņemot pedagogam noteiktos mācību līdzekļus un piederumus (mācību grāmatas, pierakstu un mājas darbu burtnīcas, rakstāmlietas u.c.).

60. Izglītojamais ar cieņu izturas pret ģimeni, skolu, sabiedrību, valsti.

61. Izglītojamais lieto dienasgrāmatu mācību procesa plānošanai, tā norises rezultātu apkopošanai un kā saziņas līdzekli starp skolu un vecākiem. Izglītojamais iepazīstina vecākus ar dienasgrāmatas saturu, reizi mēnesī iesniedz klases audzinātājam vecāku parakstītu sekmju izrakstu no e-klases.

62. Izglītojamais mācās atbilstoši savām spējām, saprātīgi izmanto laiku, racionāli organizējot savu mācību un pētniecisko darbu; pārbaudes darbus semestra laikā kārto priekšmeta pedagoga noteiktajos termiņos.

63. Izglītojamais atbilstoši savām interesēm un spējām piedalās skolas sabiedriskajā dzīvē: pasākumos, fakultatīvajās nodarbībās, izglītojamo patstāvīgajā pētnieciskajā darbībā, olimpiādēs, konkursos, sacensībās, sporta un mākslinieciskās pašdarbības pasākumos.

64. Izglītojamais starpbrīžos atstāj mācību telpu, nesēž un nenovieto somas uz palodzēm, radiatoriem un kāpnēm.

65. Skolas telpās un ārpus tām izglītojamais uzvedas atbilstoši vispārpieņemtajām uzvedības normām: tiekoties ar pedagogiem, personālu, skolas viesiem un skolas biedriem sasveicinās, taktiski izturas pret citiem, ievēro pieklājību.

66. Izglītojamais skolā ierodas kārtīgā, skolā pieņemta lietišķā stila apģērbā; uz valsts pārbaudījumiem, svētkos un svinību gadījumos – svētku tērpā (melnbaltā gammā); virsdrēbes un cepures atstāj garderobē, valkā maiņas apavus, kas nav zābaki un netiek lietoti kā sporta apavi.

67. Izglītojamais neņem līdzi uz skolu mācībām nevajadzīgas lietas, tajā skaitā šaujamieročus, gāzes pistoles un baloniņus, aukstos ieročus (nažus, „kaķenes” u.c. priekšmetus), eksplozīvas, viegli uzliesmojošas un bīstamas ķīmiskas vielas.

68. Izglītojamais skolas telpās, tās teritorijā un tuvākajā apkārtnē nesmēķē, neienes un nelieto alkoholiskos dzērienus, narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas, neatrodas skolas teritorijā reibuma stāvoklī, nelieto necenzētus vārdus, saudzē dabu un apkārtējo vidi.

69. Bez nepieciešamības izglītojamais neuzturas kāpņu telpā, garderobē un tualetē, brīvajās stundās izmanto lasītavu un izglītojamo atpūtai paredzētās telpas, nopirktos vai līdzpaņemtos pārtikas produktus lieto ēdnīcā vai bufetē, nestaigā pa skolas telpām ēdot.

70. Izglītojamais uzvedas disciplinēti ēdnīcā un kafejnīcā, ievēro ēšanas kultūru un higiēnas normas.

71. Izglītojamais saudzē skolas un citu personu īpašumu, jo ir atbildīgs par jebkuru nodarīto materiālu zaudējumu.

72. Izglītojamais kopā ar klasesbiedriem rūpējas par klases pārziņā nodoto mācību telpu, saglabājot to mācību gadu tādā kārtībā, kādā tā saņemta mācību gada sākumā, rūpējas par estētisko noformējumu; brīvprātīgi veic dežuranta pienākumus, nepieciešamības gadījumā veic sabiedriski derīgu darbu, palīdzot skolotājam sakārtot klasi darbam un veikt klases papildu uzkopšanu.

73. Izglītojamais ziņo par novērotajām nekārtībām, nepiederošu personu atrašanos skolā, ārkārtas situācijām dežurējošam administratoram vai skolotājam.

74. Izglītojamais uzrāda klases audzinātājam stundu kavējumus attaisnojošus dokumentus:

74.1. vecāku zīmi par attaisnotu stundu kavējumu ne vairāk kā trīs dienas mācību gadā;

74.2. ārsta apstiprinātu izziņu par saslimšanu;

74.3. izglītojamajam iepriekš jāsaskaņo ar klases audzinātāju mācību kavējumu attaisnojošu iemeslu dēļ (sporta nometnes, sacensības, koncerti, mājas apstākļi u.tml.); ja paredzams kavēt vairāk nekā 5 dienas, tas jāsaskaņo ar skolas direktoru;

74.4. uz sporta stundām ieradās skolas noteikta sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sezonai un paredzētajām sporta nodarbībām).

74.5. izglītojamajam, kas atbrīvots no sporta nodarbībām, jāpiedalās stundās sporta zālē vai stadionā kā novērotājs (saskaņojot ar sporta pedagogu);

74.6. atbrīvojuma zīme uz visu mācību gadu, kas ir ārstu komisijas slēdziens, jāiesniedz sporta skolotājam, pēc tam klases audzinātājam septembrī vai tūlīt pēc šī dokumenta saņemšanas. Atbrīvojuma zīmi reģistrē skolas medicīnas māsa. 

X. Izglītojamā tiesības

77. Izglītojamajam ir tiesības saņemt apliecību par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstu, ja izglītojamais ieguvis vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām.

78. Izglītojamajam ir tiesības saņemt atestātu par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi un sekmju izrakstu, ja izglītojamais ieguvis vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos un vērtējums atbilst Vispārējā izglītības likumā noteiktajām prasībām.

79. Izglītojamajam ir tiesības atrasties telpās, kas nodrošina dzīvībai un veselībai drošus apstākļus mācību procesa un ārpusstundu pasākumu laikā.

80. Izglītojamais izmanto skolas bibliotēkas un lasītavas pakalpojumus atbilstoši bibliotēkas un lasītavas reglamentam, rūpējas par bibliotēkā saņemto mācību grāmatu saglabāšanu, ievāko tās.

81. Izglītojamajam ir tiesības uz netraucētu mācību procesu stundā.

82. Izglītojamajam ir tiesības saņemt motivētu savu zināšanu, darbības un uzvedības izvērtējumu.

83. Izglītojamais mācību procesā izmanto interneta pakalpojumus, ievērojot tā lietošanas noteikumus.

84. Izglītojamajam ir tiesības mācību procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu un cieņu, saņemt interesējošu informāciju, būt uzklausītam.

85. Izglītojamajam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību skolas veselības centra noteiktajā darba laikā.\

86. Izglītojamajam ir tiesības izmantot skolas ēdnīcas pakalpojumus:

86.1. katru darba dienu no plkst. 9.10 līdz 16.00;

86.2. ēdnīcas pakalpojumi: 1-2. klasei paredzēti pēc 3.mācību stundas, 3. - 9. klases izglītojamajiem- pēc 4.mācību stundas, 10. - 12. klases izglītojamajiem - pārējos starpbrīžos.

87. Izglītojamajam ir tiesības izmantot skolas bufetes pakalpojumus:\

87.1. katru darba dienu no plkst. 9.10 līdz 15.00.

88. Izglītojamais izmanto garderobes pakalpojumus personīgo mantu uzglabāšanai, izņemot naudu, dokumentus, tehniku, un glabā tikai virsdrēbes un mācību procesam nepieciešamo specialajā maisiņā.

89. Izglītojamajam ir tiesības saņemt papildu bezmaksas un maksas pakalpojumus mācību procesa apguves uzlabošanai, pamatojoties uz skolas Nolikumu.

90. Izglītojamajam ir tiesības apgūt izglītības standartu mājas apmācības režīmā, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumu, kas pamatojas uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu.

91. Izglītojamajam ir tiesības tikt ievēlētiem Skolēnu padomē, Skolas padomē.

92. Izglītojamajam ir tiesības piedalīties zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanā, projektu izstrādāšanā un realizēšanā, skolas pasākumu organizēšanā.

93. Izglītojamajam ir tiesības noformēt vai pagarināt Skolēna apliecību līdz septembra 15 datumam, pēc personas datu pārbaudes to apzīmogo un paraksta skolas direktors.

94. Izglītojamajam un viņu vecākiem vai aizbildņiem ir tiesības saņemt izziņas pie lietvedības pārzines, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

95. Izglītojamajam ir tiesības piedalīties interešu izglītības nodarbībās.

XI. Izglītojamajam aizliegts

96. Neattaisnoti kavēt mācību stundas.

97. Stundu laikā, kā arī ārpusklases pasākumu laikā izmantot mobilos telefonus, CD/DVD u.c. atskaņotājus, portatīvos un plaukstdatorus, radio un fotoaparātus u.c. ierīces un aparātus bez skolotāja atļaujas.

98. Ienest priekšmetus un vielas, kas kaitē cilvēka veselībai un drošībai (gāzes baloniņus, alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, narkotiskās un psihotropās vielas u.c.), atrasties alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē.

99. Skolas telpās un tās teritorijā aizliegts smēķēt, lietot, iegādāties, glābāt un realizēt alkohola, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas.

100. Skolas telpās un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un cilvēka cieņu aizskarošus izteicienus.

101. Skolas telpās spēlēt azarta spēles.

102. Bojāt skolas telpas, inventāru, mācību līdzekļus, bibliotēkas un mācību kabineta grāmatas, kā arī skolas teritorijā esošos kokus, puķes un apstādījumus.

103. Skolas telpās skraidīt, klaigāt, grūstīties, sēdēt uz palodzēm, galdiem, kāpnēm, grīdas, veikt darbības, kas traucē kārtību un var radīt traumas.

104. Aicināt skolas telpās draugus, paziņas, izņemot gadījumos un pasākumos, kad tas ir saskaņots ar skolas vadību.

105. Skolas telpās veikt tirdznieciska rakstura darījumus.

XIV. Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

123. Nepiederoša persona (apmeklētājs) ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav skola.

124. Apmeklētāju pieņemšana notiek direktora apstiprinātos pieņemšanas laikos.

125. Nepiederošu personu ierašanās uz skolas pasākumiem tiek reglamentēta, pamatojoties uz skolas darba plānu un atsevišķiem direktora rīkojumiem.

126. Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība skolā:

126.1. nepiederošas personas var ielaist skolā no plkst. 8.15. līdz plkst.18.00;

126.2. nepiederošo personu ierašanos skolā kontrolē ēkas dežurants;

126.3. nepiederošas personas, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.

126.4. atbilstoši skolas darba plānam tiek organizētas vecāku dienas un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu;

126.5. ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās;

126.6. ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, skolas ēkas dežurants var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai

uz vajadzīgo vietu.

126.7. 1.-4.klašu vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi, pavada un sagaida izglītojamus skolas 1 stāva, gaitenī.

126.8. Izglītojamie ar nepiederošām personām var tikties skolas 1 stāva, gaitenī.

126.9. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.

126.10. Skolas ārpusklases pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.

XV. Kārtība, kādā veic izglītojamo iepazīstināšanu ar noteikumiem

127. Direktora vietnieks izglītības jomā ar Noteikumiem iepazīstina izglītojamo un viņa vecākus, iestājoties skolā.

128. Klases audzinātājs iepazīstina izglītojamus ar skolas Noteikumiem un evakuācijas plānu septembra pirmajā nedēļā. Izglītojamo iepazīstināšanu ar Iekšējās kārtības noteikumiem un evakuācijas plānu reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

129. Pārrunas par Iekšējās kārtības noteikumiem mācību gada laikā veic klases audzinātājs un citi pedagogi pēc vajadzības:

129.1.Fizikas, ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju, informātikas un sporta skolotāji iepazīstina izglītojamus ar drošības noteikumiem mācību kabinetos un telpās katra semestra sākumā un kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

129.2. Sporta skolotāji iepazīstina ar Noteikumiem par drošību sporta sacensībās un nodarbībās katra semestra sākumā, kā arī pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

129.3.Pirms skolas organizētā pasākuma klases audzinātājs iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par drošību skolas organizētajos pasākumos. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

129.4. Pirms došanās ekskursijās, pārgājienos vai pastaigās atbildīgais pedagogs iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases izdrukā to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

129.5. Klases audzinātājs vai medicīnas māsa iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par pirmās palīdzības sniegšanu katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

129.6. Klases audzinātājs vai pieaicināta amatpersona iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par ugunsdrošību katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

129.7. Klases audzinātājs vai pieaicināta amatpersona iepazīstina izglītojamus ar Noteikumiem par elektrodrošību katru gadu septembrī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības noteikumiem reģistrē e-klases žurnālā. Izglītojamais e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) to apliecina ar ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu.

130. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamo drošības instrukcijās jāiekļauj informācija:

130.1. par rīcību ekstremālās situācijās;

130.2. par ceļu satiksmes drošību;

130.3. par drošību uz ledus un ūdens;

130.4. par personas higiēnu un darba higiēnu.

131. Izglītojamajiem ievērot visus drošības Noteikumu prasības un izpildīt atbildīgo personu rīkojumus.

132. Pamanot ugunsgrēka draudus vai kādu tehnisku avāriju, nekavējoties ziņot pedagogam, dežurējošajam administratoram vai citam skolas darbiniekam.

133. Ja pret sevi vai citiem vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība, nekavējoši ziņot pedagogam, dežurējošajam administratoram vai citam skolas darbiniekam vai lūgt palīdzību glābšanas dienestam pa telefonu 112 vai „Glābiet bērnus” uzticības tālruni 67315307.

134. Izglītojamo iepazīstināšanu ar drošības un kārtības Noteikumiem reģistrē e-klases atsevišķā lapā (e-klases izdrukā) un interešu izglītības pulciņa žurnāla pielikumā atbildīgais pedagogs, norādot Noteikumu nosaukumu un datumu; pēc iepazīstināšanas izglītojamais parakstās par to ievērošanu.

 

Rīcības shēma

Rīgas Ostvalda vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumos-

izglītojamo vecākiem un citām personām

saistošas uzturēšanās kārtības izglītības iestādē ievērošanai

Rīcības plāns