Body

Jeļena Ivanova – novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja:

    nosaka komisijas sēdes laiku un koordinē jautājumu izskatīšanu komisijas sēdēs;

    apstiprina komisijas izstrādāto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas laika grafiku;

    pārstāv novērtēšanas komisiju attiecībās ar IZM, izglītības iestādes dibinātāju, pašvaldības izglītības pārvaldi, izglītības iestādēm, izglītības iestādes padomi, kā arī privātpersonām;

    nodrošina komisijas lietvedību.

 

 Kristīne Zilberte – komisijas priekšsēdētāja vietniece:

veic komisijas locekļa pienākumus un komisijas priekšsēdētāja prombūtnē pilda viņa pienākumus, nodrošinot komisijas darbu;

                                           

Jeļena Volkinšteine,  Maija Briede –  novērtēšanas komisijas locekles:

    sadarbojas ar izglītības iestādes administrāciju;

    konsultē pedagogus par kvalitātes pakāpju līmeņu aprakstiem, novērtēšanas kritērijiem un procedūru;

    nodrošina pedagoga portfolio iekļauto materiālu analīzi;

    nodrošina izglītības iestādes administrācijas materiālu (pedagoga darba kvalitātes vērtējuma, informatīvā pārskata, vēroto mācību stundu/ nodarbību vērtējuma) analīzi;

    apkopo iekšējā un ārējā vērtējumā iegūtos punktus;

    izsaka priekšlikumus par profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešķiršanu

    pedagogam;

    nodrošina informāciju datu bāzei par pedagogiem piešķirtajām kvalitātes pakāpēm.

 

Karina Pesocka  - novērtēšanas komisijas sekretāre:

    protokolē komisijas sēdes;

    pieņem un lietvedībā noteiktajā kārtībā reģistrē pedagogu iesniegumus profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai;

    informē komisijas locekļus par komisijas sēdes vietu, datumu, laiku;

    informē pedagogus par komisijas izteiktajiem priekšlikumiem;

    sagatavo nepieciešamo informāciju pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātu (kvalitātes pakāpi) apliecinoša dokumenta saņemšanai;

    nodrošina komisijas dokumentācijas glabāšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.