Izraksts no 05.04.2023. Skolas padomes sēdes.

Nolemts:

1.Skolas vadībai uzlabot atbalsta nodrošināšanu skolēniem, lai paaugstinātu to motivāciju, mērķtiecību mācību procesā, uzlabojot sasniegumus.

2.Ieteikts skoas vadībai turpināt sadarboties ar ēdināšanas firmu un strādāt pie šdināšanas procesa uzlabošanas un kvalitātes.

3.Skolas vadībai uzdots turpināt attīstīt iekļaujošo vidi, sniegt psiholoģisko atbalstu skolēniem sakarā ar mācību procesa pāreju valsts valodā.

4.Skolas izglītojošam personālam uzdots motivēt skolēnus iegūt zināšanas valsts valodā.

Izraksts no 07.03.2022. Skolas padomes sapulces protokola Nr.3:

Nolemts:

 

1.      Ieteikts skolas vadībai apstiprināt SPKC un Izglītības Ministrijas rekomendācijas:  1.- 3. klašu skolēniem ir atļauts klasē stundu laikā nelietot aizsargmaskas; turpretī skolas koplietošanas telpās, t.i. ēdnīcā, garderobē, bibliotēkā, skolas koridoros starpbrīžu laikā sejas aizsargmaskas ir jālieto. 4.-12. klašu skolēniem ir jālieto sejas aizsargmaskas klasēs stundu laikā un skolas koplietošanās telpās.

Izraksts no 18.10.2021. Skolas Padomes sēdes protokola

1.Ieteikts skolas vadībai iegādāties bezkontakta dezinfektoru, ko izvietot pie ieejas durvīm skolas foajē, lai mazinātu kontaktvirsmu iespēju pandēmijas apstakļos, dezinficējot rokas.

2.Skolas vadībai rekomendēt ārkārtas situācijas stāvoklīvalstī skolēnu testēsanas dienā, t.i. pirmdienās izmantot kā klātienes mācību, tā arī attālināto mācību procesu. Skolēns ierodas skolā uz klātienes mācībām pēc negatīva Covid-19 testa rezultāta saņemšanas.

3.Skolas vadībai izskatīt vērtēšanas sistēmu katrā mācību modelī, lai pilnveidotu skolēnu vērtēšanas sistēmu un tās kritērijus.

Iztaksts no Skolas padomes 12.03.2021. protokola Nr.3. (tiešsaistē)

Nolemts:

1.Par produktu paku saturu:

 

1.1.lūgt "MARNIKO" izsniegt bērnu produktu pakas ik pēc 10 dienām, tādējādi atvieglojot vecākiem un to bērniem paku izņemšanu;

1.2.lūgt paaugstināt kaloriju daudzumu, sabalansējot visas nepieciešamas uzturvielas attiecīgās proporcijās, jo uz doto brīdi ir mazs ar olbaltumvielām bagāto produktu klāsts;

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas Skolas Padomes 27.02.2020. protokola Nr.2

Nolēma
1. Atbālstīt skolas vadības darbu ar 2020.gada budžeta sadali un mērķtiecīgu izmantošanu.
2. Skolas vadībai, lai pilnveidotu izglītošanas procesa komfortu vīdi, pievērst uzmanību skolēnu priekšlikumiem:
- Mājasdarbu apjoms;
- Cieša sadarbīa ar skolēnu parlamentu;
- Ārpusklases pasākumu organizēšanas dažveidība;
- Sadzīves jautājumi (ēdināšanas procesa organizēšana, higiēna);
- Fakultatīvu paplašināšana un bonusi par skolēnu sekmīgu darbu;

Izraksts no Skolas padomes 19.09.2019. protokola Nr.1

Nolēma:

1.Atbalstīt skolas valdības darbu ar pamatlīdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu 2019.gadā.

2.Atbalstīt lietderīgu ziedojumu izmantošanu no Vecāku biedrības 2019.gadā. Turpmāk atbalstīt ziedojumu planošanu skolas vajadzībām.

3.Atbalstīt mācību un audzināšanas prioritātes 2019./2020.m.g.

4.Turpināt sadarbību ar SIA "Žaks-2" (ēdināšanas pakalpojumi), nostiprināt iekšējo kontroli (skolas padomes pārstāvji, skolas administrācija, medicīnas māsa).

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas 21.02.2019. Skolas padomes sēdes protokola Nr.3

Nolēma:
1.Atbalstīt skolēnu pašpārvaldes aktivitātes: kvests,flešmobs, modes nedēļa, Pēdējais zvans.
2.Apstiprināt izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos:
2.1.Atjaunot drošības noteikumus mācību telpās;
2.2.Atcelt 7.-11.klašu skolēnu dežurēšanu skolā.
3.Pievērst uzmanību skolēnu drošības skolas telpās:klases audzinātājiem atkārtot ar 1.-12.klašu skolēniem ugunsdrošības noteikumus un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā un citās nelaimes gadījumos.

Izraksts no Rīgas Ostvlada vidusskolas 03.10.2018. Skolas padomes sēdes protokola Nr.2.

Nolēma:
1. Atbalstīt skolas vadības darbu ar pamatlīdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu 2018.gadā.
2.Atbalstīt lietderīgu ziedojumu izmantošanu no Vecāku biedrības.
3.Klašu audzinātājiem un vecākiem pievērst uzmanību skolas darba plāna “Karjeras izglītība” realizēšanai un ciešāk sadarboties ar karjeras izglītības koordinatoriem J.Kumancovu un M.Kalnieti.
4.Pēc vecāku lūgumiem tehniskiem darbiniekiem pievērst uzmanību sanitāro normu izpildei.
5.1.-4.klašu skolēniem piedāvāt pasākumus skolas telpās.

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas 28.11.2016. Skolas padomes protokola

Nolēma:

1.Atbalstīt Rīgas Ostvalda vidusskolas Audzināšanas programmu 2016./2017.m.g.-2018./2019.m.g.

2.Skolas Ziemassvētku gadatirgu līdzekļus sadalīt tā:

-Daugavpils bērnu namam;

-skolas bibliotēkai;

-galda spēles pagarināto dienas grupam, logopēda un speciāla pedagoga kabinetiem;

-dzivnieku patvērsmei;

-pēc skolas parlamenta pārstāvju lūguma Ziemassvētku diskotekas organizēšanai 21.12.2016. nodrošināt pasākumu ar gaismas un skaņas iekārti.