Body

I. Vispārīgie jautājumi
1. Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes izglītības programmu, kura ietver:
1.1. virzienu “Inženierzinātnes un dabaszinības”, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas apguvi; specializēto kursu mazākumtautības valoda un literatūra, uzņēmējdarbības pamati apguvi;
1.2. virzienu “Humanitārās zinības un kultūra”, kas nodrošina padziļinātu svešvalodas, sociālās zinātnes, bioloģijas un ģeogrāfijas apguvi; specializēto kursu mazākumtautības valoda un literatūra, teātris un drāma apguvi.
II. Iestājpārbaudījumi vispārējās vidējās izglītības programmās
2. Vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu un kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību.
3. Izglītības programmu 11. un 12.klasēs brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos, kuri ir nokārtojuši iestājpārbaudījumus un līdz Skolas noteiktam termiņam ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.
4. Izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē ir noteikts vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā.
5. Kombinētā iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) 2020.gada 18.maija iekšējo noteikumu Nr.13-nts “Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” (turpmāk – Iekšējie noteikumi) noteiktajām prasībām.
6. Izglītojamo pieteikšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi notiek elektroniski tīmekļa vietnē http://iksd.riga.lv/pieteikums-iestājpārbaudijumam saskaņā ar Departamenta Iekšējiem noteikumiem. Reģistrācija iestājpārbaudījumam beidzas trīs dienas pirms iestājpārbaudījuma.
7. Izglītojamo uzņemšana Skolas izglītības programmā notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.
III. Uzņemšanas komisija
8. Izglītojamo uzņemšanu Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē nodrošina uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.
9. Uzņemšanas komisija:
9.1. sniedz informāciju pretendentiem par Skolas izglītības programmām un uzņemšanas kārtību;
9.2. pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;
9.3. veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;
9.4. izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem;
9.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu 10.klasē.
IV. Izglītojamo uzņemšana 10.klasē
10. Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē publicē vismaz trīs nedēļas pirms apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norises datuma Skolas interneta vietnē www.ostvalda.lv un Skolā.
11. Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē izglītojamais tiek uzņemts konkursa kārtībā, ņemot vērā:
11.1. rezultātus apvienotajā kombinētajā iestājpārbaudījumā matemātikā un svešvalodā;
11.2. izglītojamā mācību sasniegumu vidējo vērtējumu sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi;
11.3. izglītojamā sekmju izrakstā par pamatizglītības apguvi vērtējumu latviešu valodā un literatūrā (ne zemāk kā 5 balles gada vērtējumā).
12. Skolas vispārējās vidējās izglītības klātienes programmas 10.klasē izglītojamais tiek uzņemts rezultātu secībā, ņemot vērā šo noteikumu 11.1., 11.2. un 11.3. punktā minēto vērtējumu summu, taču ne mazāk kā 50% no kopvērtējuma.
13. Uzņemšanas komisija izveido pretendentu sarakstu katram vidējās izglītības klātienes programmas virzienam konkursa rezultātu secībā. Konkursu izturējušiem pretendentiem sarakstā atzīmē “Ieteikts uzņemšanai.”
14. Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu publicē Skolas interneta vietnē ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc pretendenta saraksta izveides.
V. Dokumentu iesniegšana, uzņemot izglītojamo izglītības iestādē
15. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, raksta skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:
15.1. vecāku vārdu un uzvārdu;
15.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
15.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
15.4. izvēlēto izglītības programmas virzienu (norādot padziļināto un specializēto kursu izvēli);
15.5. vecāku un izglītojamā tālruņus, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
16. Iesniegumam pievieno:
16.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta, pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir iegūts) kopijas, uzrādot oriģinālus direktoram;
16.2. stājoties 11. vai 12. klasē, liecību par iepriekšējo mācību gadu un pašreizējā mācību gada sekmju izrakstu;
16.3. ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
16.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.